05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK IN REZERVNI SKLAD

Stroški upravljanja so sestavljeni iz dveh delov:

  • administrativni stroški (SA): stroški, ki nastanejo zaradi administrativnih nalog v okviru upravljanja stanovanj (obračuni in delitev skupnih stroškov, priprava načrtov vzdrževanja, knjigovodstvo vseh stroškov in rezervnega sklada ter izdelava letnih poročil, poštnine …), in znašajo 4,00 €/stanovanje (brez DDV) mesečno;
  • stroški upravnika na terenu (SU): stroški periodičnih ogledov objekta, odprave manjših napak in podobnih storitev, ki iznašajo 0,75 € /m2 (brez DDV).

Cena se letno usklajuje s stopnjo rasti cen na drobno v RS. 

Strošek upravljanja je vsota SA + SU in se plača na redni mesečni položnici, na kateri so tudi ostali obratovalni (in vzdrževalni) stroški (elektrika v skupnih prostorih, komunalne storitve ...).

Dodatno se lahko pri stroških upravljanja zaračuna le materialne stroške, ki nastanejo pri npr. meritvah in opravljenih popravilih manjše vrednosti, ki niso bila predvidena v načrtu vzdrževalnih del. Za vsa večja popravila pa mora biti sprejet načrt vzdrževalnih del, ki ga potrdijo lastniki stanovanj, sredstva zanje pa se zbira v rezervnem skladu posameznega objekta. Minimalna višina mesečnih plačil v rezervni sklad je zakonsko določena, lahko pa se plačuje več, če se lastniki tako odločijo.

Rezervni sklad 

Sredstva, ki jih etažni lastniki vplačujejo v rezervni sklad, so zakonsko obvezna (povezava do zakonov). Namenjena so zgolj poravnavi stroškov tistih vzdrževalnih del in izboljšav večstanovanjske stavbe, ki so predvideni v načrtu vzdrževalnih del, in za nujna popravila. Višina vložka je odvisna od površine stanovanja in starosti objekta. 

Prispevek v rezervni sklad

Starostni razred

Starost nepremičnine

€/m2

I.

Do 10 let

0

II.

Od 10 do 30 let

0,20

III.

Od 30 do 60 let

0,25

IV.

Nad 60 let

0,30

Cenik upravljanja nepremičnin

OPIS EM CENA brez DDV CENA  z DDV
Storitve, ki niso zajete v Pogodbi o upravljanju in tem ceniku ura 34,54 € 42,14 €
Ponovljen oz. izredni, dodatni sestanek etažnih lastnikov (izven delovnega časa) vhod 67,35 € 82,17 €
Izdelava in dostava preglednice (stroškov, za popis števcev …) na oglasno desko kos 6,90 € 8,42 €
Izdaja potrdila iz baze podatkov in arhiva kos 13,90 € 16,96 €
Fotokopija pogodbe iz arhiva, velikosti A4/A3 kos 6,90 € 8,42 €
Seznam lastništva za pridobitev soglasja kos 10,40 € 12,69 €
Organizacija podpisovanja in posredovanje dokumenta kos 24,20 € 29,52 €
Priprava dokumentacije za notarske storitve za posamezni del do pol ure 17,30 € 21,11 €
Posredovanje kopije originala notarju kos 20,70 € 25,25 €
Posredovanje listine na FURS ali sodišče kos 17,30 € 21,11 €
Administrativni posli pri pridobivanju in servisiranju kredita (skupnega) začetna ura 34,54 € 42,14 €
Priprava dokumentacije ob prodaji terjatev kos 51,80 € 63,20 €
Sestava listine pri sporu iz najemnega razmerja (odpoved) kos 69,10 € 84,30 €
Prijava zavarovalne škode kos 34,54 € 42,14 €
Kratek dopis ali obvestilo kos 6,90 € 8,42 €
Obrazložen dopis ali obvestilo kos 24,20 € 29,52 €
Izpolnjevanje obrazca, vsake začete pol ure kos 17,30 € 21,11 €
Opomin za fizične osebe kos 2,40 € 2,93 €
Opomin za pravne osebe kos 27,60 € 33,67 €
Ponovno pošiljanje obvestila o letnem obračunu ogrevanja posamezni del 3,45 € 4,21 €
Ročni popis vodomera posamezni del 2,40 € 2,93 €
Ogled in točkovanje stanovanja posamezni del 79,45 € 96,93 €
Fotokopija točkovnega zapisnika iz arhiva posamezni del 6,90 € 8,42 €
Pretočkovanje stanovanja ali poslovnega prostora enota 34,50 € 42,09 €
Priprava in posredovanje podatkov za izdelavo energetske izkaznice enota 17,30 € 21,11 €
Priprava podatkov in pošiljanje obrazcev na EKO sklad začeta ura 34,50 € 42,09 €
Sestava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za EKO Sklad začeta ura 34,50 € 42,09 €
Hišniška opravila ura 25,14 € 30,67 €
Intervencija izven delovnega časa ura 45,00 € 54,90 €
Izpust vode iz sistema ogrevanja ura 25,14 € 30,67 €
Kilometrina km 0,37 € 0,45 €
Upravljanje kotlovnic kW 0,64 € 0,78 €

Cenik velja od 1.1.2021


Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj


Kazalo strani
NULL