05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK IN REZERVNI SKLAD

Stroški upravljanja so sestavljeni iz dveh delov:

  • administrativni stroški (SA): stroški, ki nastanejo zaradi administrativnih nalog v okviru upravljanja stanovanj (obračuni in delitev skupnih stroškov, priprava načrtov vzdrževanja, knjigovodstvo vseh stroškov in rezervnega sklada ter izdelava letnih poročil, poštnine …), in znašajo 4,00 €/stanovanje (brez DDV) mesečno;
  • stroški upravnika na terenu (SU): stroški periodičnih ogledov objekta, odprave manjših napak in podobnih storitev, ki iznašajo 0,75 € /m2 (brez DDV).

Cena se letno usklajuje s stopnjo rasti cen na drobno v RS. 

Strošek upravljanja je vsota SA + SU in se plača na redni mesečni položnici, na kateri so tudi ostali obratovalni (in vzdrževalni) stroški (elektrika v skupnih prostorih, komunalne storitve ...).

Dodatno se lahko pri stroških upravljanja zaračuna le materialne stroške, ki nastanejo pri npr. meritvah in opravljenih popravilih manjše vrednosti, ki niso bila predvidena v načrtu vzdrževalnih del. Za vsa večja popravila pa mora biti sprejet načrt vzdrževalnih del, ki ga potrdijo lastniki stanovanj, sredstva zanje pa se zbira v rezervnem skladu posameznega objekta. Minimalna višina mesečnih plačil v rezervni sklad je zakonsko določena, lahko pa se plačuje več, če se lastniki tako odločijo.

Rezervni sklad 

Sredstva, ki jih etažni lastniki vplačujejo v rezervni sklad, so zakonsko obvezna (povezava do zakonov). Namenjena so zgolj poravnavi stroškov tistih vzdrževalnih del in izboljšav večstanovanjske stavbe, ki so predvideni v načrtu vzdrževalnih del, in za nujna popravila. Višina vložka je odvisna od površine stanovanja in starosti objekta. 

Prispevek v rezervni sklad

Starostni razred

Starost nepremičnine

€/m2

I.

Do 10 let

0

II.

Od 10 do 30 let

0,20

III.

Od 30 do 60 let

0,25

IV.

Nad 60 let

0,30

Cenik upravljanja nepremičnin

OPIS EM CENA brez DDV CENA  z DDV
Storitve, ki niso zajete v Pogodbi o upravljanju in tem ceniku ura 36,23 € 44,20 €
Ponovljen oz. izredni, dodatni sestanek etažnih lastnikov (izven delovnega časa) vhod 70,65 € 86,19 €
Izdelava in dostava preglednice (stroškov, za popis števcev …) na oglasno desko kos 7,24 € 8,83 €
Izdaja potrdila iz baze podatkov in arhiva kos 14,58 € 17,79 €
Fotokopija pogodbe iz arhiva, velikosti A4/A3 kos 7,24 € 8,83 €
Seznam lastništva za pridobitev soglasja kos 10,91 € 13,31 €
Organizacija podpisovanja in posredovanje dokumenta kos 25,39 € 30,97 €
Priprava dokumentacije za notarske storitve za posamezni del do pol ure 18,15 € 22,14 €
Posredovanje kopije originala notarju kos 21,71 € 26,49 €
Posredovanje listine na FURS ali sodišče kos18,15 € 22,14 €
Administrativni posli pri pridobivanju in servisiranju kredita (skupnega) ura 36,24 € 44,22 €
Priprava dokumentacije ob prodaji terjatev kos 54,34 € 66,29 €
Sestava listine pri sporu iz najemnega razmerja (odpoved) kos72,49 € 88,43 €
Prijava zavarovalne škode kos36,23 €44,20 €
Kratek dopis ali obvestilo kos7,24 € 8,83 €
Obrazložen dopis ali obvestilo kos 25,39 € 30,97 €
Izpolnjevanje obrazca, vsake začete pol ure kos 18,15 €22,14 €
Opomin za fizične osebe kos2,52 € 3,07€
Opomin za pravne osebe kos 28,95 € 35,32€
Ponovno pošiljanje obvestila o letnem obračunu ogrevanja posamezni del 3,62 € 4,42 €
Ročni popis vodomera posamezni del 2,52 €3,07 €
Ogled in točkovanje stanovanja posamezni del 83,34 € 101,68 €
Fotokopija točkovnega zapisnika iz arhiva posamezni del 7,24 € 8,83 €
Pretočkovanje stanovanja ali poslovnega prostora enota36,19 € 44,15 €
Priprava in posredovanje podatkov za izdelavo energetske izkaznice enota 18,15 €22,14 €
Priprava podatkov in pošiljanje obrazcev na EKO sklad začeta ura 36,19 €44,15 €
Sestava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za EKO Sklad začeta ura36,19 € 44,15 €
Hišniška opravila ura 26,37 € 32,17 €
Intervencija izven delovnega časa ura 47,21 € 57,59 €
Izpust vode iz sistema ogrevanja ura26,37 € 21,17 €
Kilometrina km 0,39 € 0,47 €
Upravljanje kotlovnic kW 0,67 € 0,82 €
 Izdelava poročila poračuna ogrevanja kos  8,39  10,24

Cenik velja od 1.1.2022


Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj


Kazalo strani
NULL