05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

STATISTIKA

KAKO PRIDE VODA DO UPORABNIKA

V evidenci imamo zavedenih 45 vodnih zajetij (od tega 6 rezervnih), 10 skupnih zbiralnikov, 5 vrtin, 7 črpališč (1 rezervno), 29 vodohranov oz. rezervoarjev (1 rezervnega) in 17 raztežilnikov. 

Voda se iz podtalnice odvzema iz zajetij ali s črpanjem iz vrtin, do uporabnikov pa se dostavlja gravitacijsko ali s črpanjem. Skupna dolžina primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v občini Idrija je 201 km. Ta del je javna gospodarska infrastruktura in je v upravljanju izvajalca javne službe, JP Komunala Idrija d.o.o. Vodovodni priključki niso del javnega vodovoda, za njihovo vzdrževanje so odgovorni lastniki sami. Povprečna dolžina vodovodnega priključka je najmanjša v Idriji (13 m), najdaljša na sistemu Gore-Dole (66 m), povprečna v občini Idrija pa 24 m.

KOLIKO PITNE VODE PORABIMO
Gospodinjstva v občini Idrija so v letu 2017 porabila 368.569 m3 pitne vode, ustanove (izobraževalne ustanove, muzeji, domovi upokojencev,...) 48.228 m3, industrijski porabniki pa 112.333 m3 pitne vode. Skupno je bilo v občini Idrija v letu 2017 torej porabljenih pribl. 529.130 m3 pitne vode. Povprečna poraba v gospodinjstvu je v letu 2017 znašala 38 m3/osebo/leto oz. 104 l/osebo/dan.

Kazalo strani
NULL