05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

VLOGE IN OBRAZCI

Priključevanje uporabnikov na gospodarsko javno infrastrukturo

Posredovanje sprememb števila oseb na naslovu za obračun komunalnih storitev

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb. Za prijavo osebe zadošča, da nam posredujete izpolnjen obrazec, za odjavo pa morate priložiti tudi uradni dokument oziroma dokazilo, ki je lahko: 

 • Potrdilo Upravne enote o stalnem bivanju 
 • Potrdilo Upravne enote o začasnem bivanju 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v Domu upokojencev
 • Potrdilo o šolanju in bivanju izven kraja stalnega prebivališča (velja za šolsko leto od septembra oz. oktobra do junija naslednjega leta) 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v zdravstveni ustanovi, rehabilitacijskem zavodu (daljše od treh mesecev) 
 • Potrdilo o bivanju v vzgojno varstvenem zavodu
 • Potrdilo o smrti 
 • Kopija najemne pogodbe ali
 • Potrdilo delodajalca o delu in bivanju izven kraja stalnega prebivališča

Vloge in obrazci za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (za gospodinjstva) 

O vgradnji MKČN nas morate obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja, in sicer s Pisnim obvestilom o začetku obratovanja MKČN 50 PE, ki mu priložite izjavo o lastnostih, ki ste jo prejeli ob nakupu MKČN.

V prvem letu obratovanja MKČN morate pri akreditiranem laboratoriju (seznam pooblaščenih izvajalcev) naročiti prve meritve iztoka iz naprave. Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid in če bo ta ustrezen, morate v roku 30 dni po pridobitvi skladnega analiznega izvida izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in posredovati kopijo poročila Komunali. Prosimo, da dokumentaciji priložite tudi tehnične podatke o MKČN ter navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN.

Po prejemu popolne dokumentacije in skladnega analiznega izvida vam bomo znižali okoljsko dajatev za 90 %.

V kolikor blato, ki nastaja v kmetijskem gospodarstvu, in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, gnojevko oziroma gnojnico ter je skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo, v greznici, nepretočni greznici ali MKČN z zmogljivostjo do 50 PE uporabljate kot gnojilo v kmetijstvu, ste lahko opravičeni plačila storitev v povezavi z greznicami in okoljske dajatve. Na podlagi izpolnjene Vloge za oprostitev plačila in priložene izjave o odlaganju grezničnih gošč na kmetijskem zemljišču vam bomo prenehali zaračunavati storitev prevzema blata.

Izpolnjene vloge oziroma obrazce nam lahko posredujete
 • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
 • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
 • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma e-naslovu info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Kazalo strani
NULL