05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

O podjetju

 1. SPLOŠNI PODATKI

  JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d. o. o.
  Skrajšan naziv podjetja: Komunala d. o. o.
  Naslov: Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
  Odgovorna oseba: Beno Fekonja, direktor
  Telefon: (05) 372 72 00
  Faks: (05) 377 22 37
  Spletna stran: www.komunalaidrija.si
  Elektronska pošta: info@komunalaidrija.si
  TTR: 04752-0000207145 pri Novi KBM d.d. Maribor
  Podjetje je vpisano pri okrožnem sodišču v Novi Gorici
  Številka registrskega vložka: 1/00227/00
  Osnovni kapital: 210.935,67 EUR
  Matična številka: 5144647
  Davčna številka: SI13286218
  Datum prve objave kataloga: 1.9.2005
  Datum zadnje spremembe: 11.11.2015
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.komunalaidrija.si
  Druge oblike kataloga trenutno niso na voljo.

2. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

A. Oskrba s pitno vodo

  Skrb za stalno in varno oskrbo s pitno vodo
  Redno vzorčenje vode
  Kontrola delovanja vodovodnih naprav in objektov
  Vzdrževanje in obnova vodovodnih naprav in objektov
  Vzdrževanje okolice vodovodnih naprav in objektov
  Obveščanje uporabnikov o kakovosti vode
  Obveščanje uporabnikov o prekinjeni dobavi vode
  Izdajanje soglasij za priključitev na vodovodno omrežje
  Postavljanje hidrantov in njihovo vzdrževanje
  Skrb za spremljanje in načrtovanje rabe pitne vode

B. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda


  Odvajanje komunalnih odpadnih voda, kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije
  Odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni sistemov javne kanalizacije
  Odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo
  Odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije
  Čiščenje odpadnih voda

C. Zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov

  Odvoz ostankov komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, podjetij, ustanov, javnih površin
  Zbiranje in odvoz papirja, stekla ter odpadne plastične in kovinske embalaže z zbiralnic ločenih frakcij
  Zbiranje nevarnih odpadkov v letni akciji
  Zbiranje kosovnih odpadkov

Č. Vzdrževanje javnih površin

D. Vzdrževanje pokopališč


E. Pokopališka in pogrebna dejavnost

  Izvajanje pogrebnih svečanosti
  Izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
  Zagotovitev uporabe mrliške vežice
  Druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje
  Urejanje dokumentacije
  Ureditev pokojnika
  Prevoz pokojnika
  Izvajanje pogrebne dežurne službe
  Izvajanje pokopališkega reda

F. Vzdrževanje občinskih cest


3. SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Direktor družbe:
- Vodenje, spremljanje projektov posameznih dejavnosti
- Usklajevanje letnih načrtov in realizacije del z lastnikom lokalne infrastrukture
- Načrtovanje in analize

Vodja področja:
- Vodenje posameznih dejavnosti

Vodja tehnične službe:
- Vodenje dejavnosti vzdrževanja skupne komunalne rabe
- Vodenje dejavnosti pogrebne službe
- Vodenje vzdrževanja elektroenergetskih naprav
- Vodenje dejavnosti skupne komunalne rabe

Vodja finančno računovodske službe:
 - Knjigovodstvo
 - Kadrovska služba
 - Nabava in skladišče

4. SEZNAM ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV

 - Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12)
 - Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/1993, 30/1998, 127/06, 38/10, 57/11)
 - Zakon o lokalni samoupravi (UL RS 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12)

5. OBLIKOVANJE CEN

 - Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (UL RS 80/00, 17/04)
 - Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
 - Odredba o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (UL RS 113/00)

6. DAJATVE

 - Uredba o vodnih povračilih (UL RS  103/02, 122/07, 14/13
 - Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (UL RS 131/03)
 - Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (UL RS 70/10, 49/13)
 - Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS 80/12)

7. PREDPISI LOKALNIH SKUPNOSTI

 - Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (UL RS 58/14)
 - Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (UL RS 53/14)
 - Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (UL RS 109/00, 17/01)
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija (UL RS 100/03)
 - Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (UL RS 65/02, 113/03, 111/08, 119/08)
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Idrija (UL RS 42/05, 119/08)
 - Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 94/08, 55/10, 103/11, 97/12)
 - Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija (UL RS 34/14)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija in o koncesijskem razmerju (UL RS 15/09, 15/14)
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 27/09, 15/14, 26/14)
 - Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/09, 28/12)
 - Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (UL RS 104/09)
 - Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (UL RS 55/10)
 - Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Idrija (UL RS 18/11)
 - Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (UL RS 79/12)
 - Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Cerkno (UL RS 22/08, 35/09)
 - Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (UL RS 48/09)
 - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Cerkno (UL RS 45/09)
 - Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
 - Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (UL RS 67/08)
 - Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (UL RS 18/11)
 - Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (UL RS 18/11)
 - Pravilnik o določitvi odškodnin na zavarovanih vodozbirnih območjih (UL RS 20/00)
 - Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (UL RS 105/11)
 - Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (UL RS 29/13)

8. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Državni program

 - Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2006 do 2013 (julij 2006)
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 (oktober 2004)
 - Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (marec 2008)

Programi lokalnih skupnosti


 - Operativni program gospodarjenja z odpadki
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Idrija (maj 2010)

Strateški programski dokumenti podjetja


 - Letni poslovni načrt
 - Letno poročilo gospodarskih javnih služb
 - Operativni program oskrbe s pitno vodo v občini Idrija
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

9. Sponzorske in donatorske pogodbe 10. člen ZDIJZ 11. odstavek
10. Informacije javnega značaja – 10. člen ZDIJZ, 12. odstavek 


Kazalo strani
NULL