05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZIMSKA SLUŽBA

ZIMSKA SLUŽBA
omogoča prevoznost cest in varnost cestnega prometa v zimskih razmerah, kadar je zaradi snega, poledice in žleda ogroženo normalno odvijanje prometa. Varnost udeležencev v cestnem prometu je odvisna od pravočasnega in ustreznega ukrepanja pooblaščenih služb in izvajalcev zimske službe.
V zimskem obdobju od 15. novembra do 15. marca se ceste vzdržujejo skladno z izvedbenim programom zimske službe in veljavno zakonodajo.
V tem obdobju zimsko službo izvajamo po določenem prednostnem redu z usposobljenimi posadkami in ustrezno mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Po potrebi se zimska služba izvaja tudi izven tega obdobja.

DELA V ZIMSKEM ČASU, kadar ni akcij:
- širitev profilov z rezkanjem snega,
- odvoz večjih količin snega iz središč naselij,
- dopolnjevanje deponij s posipnim materialom,
- čiščenje muld, koritnic in kanalet,
- odstranjevanje zruškov,
- čiščenje jaškov, prepustov in jarkov,
- krpanje udarnih jam na voziščih,
- pregledi cest,
- manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega prometa (npr. odvodnjavanje),
- popravila in nadomestitev polomljene in poškodovane prometne signalizacije,
- sečnja polomljenega drevja,
- intervencije.

V obdobju do 15. novembra se izvajajo pripravljalna dela, kot npr. izdelava izvedbenega programa zimske službe, priprava deponij za posipne materiale, priprava mehanizacije in opreme.

V obdobju po 15. marcu pospravljamo in čistimo deponije, servisiramo in shranimo zimsko mehanizacijo, odpravljamo posredno nastale poškodbe, nastale z zimsko službo, čistimo vozišča in z obcestnih pasov odstanjujemo posipne materiale in druge odpadke.

RAZVRSTITEV CEST po prednostnih razredih (UL RS 62/98)

Predn.
razred
Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje
I avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem
II ceste s PLDP >4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro zagotoviti prevoznost
(pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu), možni zastoji do 2 ur predvsem med 22. in 5. uro
III ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20. in 5. uro zagotoviti prevoznost
(pri več pasovnicah vsaj
enega voznega pasu),
možni zastoji predvsem
med 20. in 5. uro
IV ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste od 7. do 20. ure zagotoviti prevoznost; upoštevati krajevne potrebe zagotoviti prevoznost;
možni krajši zastoji možni zastoji do enega dne
V javne poti, parkirišča,
kolesarske povezave
upoštevati krajevne
potrebe
zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

zagotoviti prevoznost;
možni večdnevni zastoji

VI ceste, ki se v zimskih razmerah zapro


Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.
Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izjemno močnega sneženja, območnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Kazalo strani
NULL