05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK


Količinski poračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) določa, da mora izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki enkrat letno za preteklo obračunsko obdobje primerjati obračunane količine posameznih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki z dejanskimi količinami zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Storitve ravnanja z odpadki se namreč tekom leta obračunavajo po normativih, ki jih je izvajalec izračunal v Elaboratu za oblikovanje cen za leto 2017. V primeru, da so letne obračunane količine višje od dejanskih količin, mora izvajalec uporabnikom razliko vrniti, v nasprotnem primeru, ko pa so obračunane količine nižje od dejanskih, pa le te dodatno zaračunati.

Komunala d.o.o. je na območju občine Idrija pri vseh dejavnostih ravnanja z odpadki za leto 2017 obračunala nižje količine odpadkov od dejansko nastalih, zato mora v tekočem obdobju poračunati premalo obračunane količine (za preteklo obdobje) končnim uporabnikom.

Skladno s sklepom, ki ga je Občinski svet Občine Idrija sprejel na 23. redni seji dne 15.3.2018, se bo količinski poračun za leto 2017 izvedel v obliki poračuna na položnicah za komunalne storitve, in sicer v devetih mesečnih obrokih (obračuni april - december 2018) po največ 0,54 € z DDV/uporabnika/mesec. 

Količinski poračun odpadkov za leto 2017


Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah

V letu 2018 je Komunala Idrija sprejela dodatne ukrepe v izogib tovrstnemu poračunu, in sicer obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine predstavljajo 4,9 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna bo povzročil manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu. Pričakujemo, da se bomo z omenjenim ukrepom izognili morebitnemu količinskemu poračunu za leto 2018 oziroma le tega zmanjšali na minimum. 


Pri izračunu normativov smo upoštevali predvideno količino komunalnih odpadkov (brez bio) za leto 2017, ki znaša 1.127.504 kg, ter 4.171 prebivalcev, ki so bili v času oblikovanja cene stalno prijavljeni v Občini Cerkno. 66.319 kg bioloških odpadkov smo razdelili na tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih z možnostjo kompostiranja (44.207 kg) in tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih brez možnosti kompostiranja (22.112 kg). Gospodinjstva z možnostjo kompostiranja štejejo 1.384 oseb, gospodinjstva brez možnosti kompostiranja pa 478 oseb. 

Ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (brez bio) oblikuje izvajalec storitev, podjetje Snaga d.o.o. Pri izračunu normativov za obdelavo smo upoštevali količino 534.559 kg odpadkov. Odloži se 4,9 % obdelanih odpadkov. Količina oddanih bioloških odpadkov je enaka količini zbranih bioloških odpadkov. 

Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja 


Kazalo strani
NULL