05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZAKONODAJA

 - Zakon o vodah (UL RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12)
 - Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (UL RS št. 52/00, 42/02, 47/04)
 - Uredba o stanju podzemnih voda (UL RS 25/09, 68/12)
 - Pravilnik o pitni vodi (UL RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)
 - Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL RS 88/12)
 - Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (25/08)
 - Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (UL RS 82/03, 25/09)
 - Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (UL RS 10/09, 81/11)
 - Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi (74/15)
 - Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (UL RS 88/04, 71/09)
 - Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2018 (UL RS 72/17)
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17)
 - Odlok o varstvu virov pitne vode (UL SRS 25/89, 19/90, UL RS 19/91, 56/93, 32/96, 45/97, 56/93, 14/00)
 - Pravilnik o ureditvi in sanitarnem varovanju varstvenih pasov vodnega vira Godoviškega vodovoda (UL SRS 37/81)
 - Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega vira idrijskega vodovoda v Slanicah (UL SRS 40/83)
 - Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 18/14)
 - Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (UL RS 40/17)
 - Pravilnik o merilnih instrumentih (UL RS 19/16)
 - Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/1276/17)


Kazalo strani
NULL