05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

 • Zakon o varstvu okolja (UL RS 44/22)
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS 33/17 in 60/18)
 • Uredba o odpadkih (UL RS 77/2022)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS 10/1454/1536/16 in 37/18)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS 39/10)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (UL RS 3/1064/1293/12103/1584/18 – ZIURKOE in 101/20)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (UL RS 70/08)
 • Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS 84/06106/06110/0767/1168/11, 68/11 – popr.18/1457/15103/152/16 – popr.35/1760/1868/18 in 84/18 – ZIURKOE)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS 34/08)
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/1547/1672/1884/18 – ZIURKOE in 108/20)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)

 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/1356/15 in 56/18)

 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov (129/0468/0528/06132/0671/07, 85/08)Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS 34/0861/11)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/1276/1778/19)

Pravilniki:
 • Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 35/15 in 82/18)

Odloki:

 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih na območju Občin Cerkno, Idrija, Žiri (UL RS 4/16)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija (UL RS 36/1434/1554/15)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerkno (UL RS 75/15)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/1510/16, 26/17, 33/18)
 • Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 74/2021)

Sklepi:

 • Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (UL RS 58/2020)

Kazalo strani
NULL