05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

Uredbe:

 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS 33/17)
 • Uredba o odpadkih (UL RS 37/1569/15)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS 10/1454/15)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS 39/10)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (UL RS 3/1064/1293/12)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (UL RS 70/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (UL RS 78/08)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS 84/06106/06110/0767/1168/11)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (UL RS 107/06100/10)
 • Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (UL RS 62/0861/1199/13)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov (129/0468/0528/06132/0671/07, 85/08)Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS 34/0861/11)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/1276/1778/19)

Pravilniki:

 • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (UL RS 89/08)
 • Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL RS 122/07)

Odloki:

 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih na območju Občin Cerkno, Idrija, Žiri (UL RS 4/16)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija (UL RS 36/1434/1554/15)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerkno (UL RS 75/15)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)

Sklepi:

 • Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (UL RS 63/16)

Kazalo strani
NULL