05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

 • Zakon o varstvu okolja (UL RS 44/22)

Uredbe:

 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (UL RS 64/1264/1498/15, 75/22)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS 98/1576/1781/19)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (10/9940/0441/04)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (6/07)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS 80/1298/15)
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS 62/08)
 • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS 113/095/1322/15, 12/17)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/1276/1778/19)

Pravilniki:

 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/1498/15)
 • Pravilnik o občutljivih območjih (UL RS 98/15)
 • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Idrija (UL RS 29/13)
 • Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija (UL RS 62/18)

Odloki:

 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija in o koncesijskem razmerju (UL RS 15/0915/1434/1519/18)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15, 10/16, 26/17, 33/18)
 • Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 74/2021)

Programi: 

 • Program  odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Idrija za 2021 - 2024 

Kazalo strani
NULL