05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZAKONODAJA

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (UL RS 64/12, 64/1498/15)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS 98/15, 76/17)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS 45/0763/09105/10)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (UL RS 98/0730/10)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (10/9940/0441/04)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (6/07)
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS 80/1298/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/1498/15)
- Pravilnik o občutljivih območjih (UL RS 98/15)
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS 62/08)
- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS 113/095/1322/15)
- Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (UL RS 84/05, 113/09)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija in o koncesijskem razmerju (UL RS 15/0955/1015/1434/15, 19/18)
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Idrija (UL RS 29/13)
- Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija (UL RS 62/18)

Kazalo strani
NULL