05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Ceniki

Cenike, vezane na posamezno dejavnost, najdete pod dejavnostjo v desnem meniju.

Komunala izvaja v okviru javne gospodarske službe naslednje storitve:
• oskrbo s pitno vodo,
• odvajanje odpadne vode,
• čiščenje odpadne vode,
• ravnanje s komunalnimi odpadki.
Storitve se obračunavajo redno vsak mesec in uporabnikom storitev izdajajo na skupnem računu oz. položnici.


Posamezne postavke za OSKRBO S PITNO VODO so:
• poraba vode (cena je enaka za vse kraje v občini in vse vrste uporabnikov, postavka je prihodek podjetja za opravljeno storitev)

• vodno povračilo oz. nadomestilo za rabo načrpane vode (višina je določena s sklepom vlade in upošteva razmerje med načrpano in dobavljeno vodo; cena je enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, ta sredstva so prihodek državnega poračuna in se porabijo npr. za vzdrževanje hudournikov)

• okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (višina je določena s sklepom vlade, vladna uredba pa določa njeno oblikovanje; višina postavke na računu je odvisna od standarda odjemnega mesta; najvišja je pri uporabnikih brez javne kanalizacije (ker praviloma s svojo odpadno vodo najbolj obremenjujejo okolje) in najnižja za uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, pri čemer se zanje pri višini zneska upošteva učinek čiščenja čistilne naprave; dajatev je sicer enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu občine in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav)

• omrežnina za vodovod pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine. Uporabnikom se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera in pretokom v m3/h.

Vsak uporabnik, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda, torej plača vse zgoraj naštete postavke.
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo (odvajanje odpadne vode) oz. čistilno napravo (čiščenje odpadne vode), pa plačajo še storitev kanalščine in čiščenja odpadne vode, okoljsko dajatev za odpadne vode ter omrežnini za kanalizacijo in čiščenje.
Stroška odvajanja in čiščenja sta enaka za vse kraje v občini in vse vrste uporabnikov.


Posamezne postavke za RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI so:
• zbiranje odpadkov (zbrana sredstva pokrivajo zbiranje in odstranjevanje odpadkov, cena storitev je določena glede na število oseb, ki na posameznem odjemnem mestu uporabljajo storitev za gospodinjstva oz. glede na kvadraturo uporabnih prostorov za ustanove in industrijo)

• odlaganje odpadkov (zbrana sredstva pokrivajo strošek odvoza in odlaganja odpadkov, ki ga od zaprtja regionalnih odlagališč dalje izvaja izvajalec javne službe, s katerim imamo sklenjeno pogodbo)

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolje zaradi odlaganja odpadkov (višina je določena s sklepom vlade, vladna uredba pa določa njeno oblikovanje; višina postavke na računu je odvisna od količine na odlagališču odloženih odpadkov in skupnega števila oseb v sistemu (večji učinki ločenega zbiranja oz. ločene predelave ločeno zbranih frakcij odpadkov višino dajatve znižujejo) dajatev je sicer enaka za vse kraje in sektorje, zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu občine, kjer se odpadki odlagajo, in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo zbirnih centrov oz. odlagališč). Okoljska dajatev je od oktobra 2009 dalje vključena v ceni odlaganja.

• Finančno jamstvo odlagališč je strošek za zapiranje, nadzor in izvedbo predpisanih ukrepov in  aktivnosti po zaprtju odlagališča.


POMEMBNO!
Predvsem za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je izredno pomembno, da so podatki o naslovu in številu oseb v gospodinjstvu točni. Zato vas pozivamo, da račune pregledujete in sproti javljate spremembe. Število oseb na posameznem naslovu je praviloma enkrat letno usklajeno s podatki iz centralnega registra prebivalcev Republike Slovenije.

Porabo vode se obračunava glede na stanje števca porabe vode. Le izjemoma se obračun porabe vode izvaja glede na število oseb oz. z upoštevanjem pavšalne osebne mesečne porabe, ki je 4,5 m3. Ker pa so računi izdani za mesečno obdobje (od prvega do zadnjega dne v mesecu) in ker je nemogoče popisati stanje vseh vodomerov na zadnji dan meseca, se pri obračunu uporabljajo akontacije. Števci se pri gospodinjstvih popisujejo praviloma vsake tri mesece, uporabnike pa za točen obračun oz. upoštevanje dejanske porabe spodbujamo k lastnem oddajanju popisanih stanj na zadnji dan meseca. To lahko storite preko spletne aplikacije www.popis-vode.si, po telefonu: 05/ 37 27 200 ali po elektronski pošti na naslov info@komunalaidrija.si

Računalniško voden obračun v mesecu popisa torej deluje po naslednjem vrstnem redu:
• izračuna razliko med popisanim stanjem in že obračunanim stanjem;
• iz popisov v zadnjih 12 mesecih določi akontacijo oz. povprečno dnevno porabo;
• za preostale dni do konca meseca zmnoži to dnevno akontacijo s številom dni;
• na računu sta tako sešteti razlika od že obračunanega stanja do popisa in predvidena poraba za naprej do zadnjega dne v mesecu.

Kazalo strani
NULL