05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Ceniki

Komunala v okviru gospodarskih javnih služb varstva okolja izvaja naslednje storitve:

 • oskrba s pitno vodo,
  odvajanje komunalne odpadne vode,
  čiščenje komunalne odpadne vode,
 • storitve, povezane z greznicami in MČN,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki.

Cenik storitev izberite v desnem meniju.

Storitve se obračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17). Računi za storitve, opravljene v preteklem mesecu, se izdajajo mesečno.


OSKRBA S PITNO VODO TER RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

• Vodarina

Cena se obračunava glede na količino dobavljene pitne vode in je enaka za vse kraje v občini in vse vrste uporabnikov, postavka je prihodek podjetja za opravljeno storitev. V ceno je vključeno vodno povračilo oz. nadomestilo za rabo načrpane vode, katerega višina je določena s sklepom vlade in upošteva razmerje med načrpano in dobavljeno vodo. Cena je enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, ta sredstva so prihodek državnega poračuna in se porabijo npr. za vzdrževanje hudournikov.

• Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode

Višina je določena s sklepom vlade, vladna uredba pa določa njeno oblikovanje. Višina postavke na računu je odvisna od standarda odjemnega mesta; najvišja je pri uporabnikih brez javne kanalizacije (ker praviloma s svojo odpadno vodo najbolj obremenjujejo okolje) in najnižja za uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, pri čemer se zanje pri višini zneska upošteva učinek čiščenja čistilne naprave. Dajatev je sicer enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu občine in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

Omrežnina za vodovod pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine. Je fiksen strošek, ki se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih z premerom vodomera.

Vsak uporabnik, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda, plača vse naštete postavke.

Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo (odvajanje komunalne odpadne vode) oz. čistilno napravo (čiščenje komunalne odpadne vode), plačajo še storitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode. Uporabniki, katerih odpadna voda se odvaja v greznico ali MČN plačujejo storitve, povezane z greznicami in MČN, ki so vezane na količino dobavljene pitne vode ali število oseb (po normativu 4,5 m3/osebo) pri uporabnikih z lastnimi zajetji. Storitev obsega praznjenje vsebine greznice ali MČN enkrat na tri leta. Omrežnini za kanalizacijo in čistilno napravo sta fiksna stroška, ki se obračunavata glede na zmogljivost vodovodnega priključka. Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN. Cenik omenjenih storitev je enak za vse kraje v občini in vse vrste uporabnikov.


RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

• Zbiranje odpadkov (brez BIO)

Zbrana sredstva pokrivajo stroške zbiranja odpadkov. Storitev se obračunava po normativu za uporabnika v gospodinjstvih ali m2 uporabnih prostorov za ustanove in industrijo.

• Zbiranje BIO odpadkov

Zbrana sredstva pokrivajo stroške zbiranja bioloških odpadkov. Glede na vrsto zbiranja bio odpadkov ločimo uporabnike, ki večino bioloških odpadkov kompostirajo, zato v rjave posode na eko otokih oddajo le manjše količine odpadkov, in uporabnike, ki vse biološke odpadke oddajo v rjav zabojnik (stanovalci večstanovanjskih stavb).    

• Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov

Zbrana sredstva pokrivajo stroške storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja koncesionar Snaga d.o.o.

• Infrastruktura za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki se plačuje glede na število stalno prijavljenih prebivalcev v enoti. 


POMEMBNO!

Predvsem za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je izredno pomembno, da so podatki o naslovu in številu oseb v gospodinjstvu točni. Zato vas pozivamo, da račune pregledujete in sproti javljate spremembe. Število oseb na posameznem naslovu je praviloma enkrat letno usklajeno s podatki iz centralnega registra prebivalcev Republike Slovenije.

Porabo vode se obračunava glede na stanje števca porabe vode. Le izjemoma se obračun porabe vode izvaja glede na število oseb oz. z upoštevanjem pavšalne osebne mesečne porabe, ki je 4,5 m3. Ker pa so računi izdani za mesečno obdobje (od prvega do zadnjega dne v mesecu) in ker je nemogoče popisati stanje vseh vodomerov na zadnji dan meseca, se pri obračunu uporabljajo akontacije. Števci se pri gospodinjstvih najmanj enkrat letno, uporabnike pa za točen obračun oz. upoštevanje dejanske porabe spodbujamo k lastnem oddajanju popisanih stanj na zadnji dan meseca. To lahko storite preko spletne aplikacije www.popis-vode.si, po telefonu: 05/ 37 27 200 ali po elektronski pošti na naslov info@komunalaidrija.si.

Računalniško voden obračun v mesecu popisa torej deluje po naslednjem vrstnem redu:

 1. izračuna razliko med popisanim stanjem in že obračunanim stanjem;
 2. iz popisov v zadnjih 12 mesecih določi akontacijo oz. povprečno dnevno porabo;
 3. za preostale dni do konca meseca zmnoži to dnevno akontacijo s številom dni;
 4. na računu sta tako sešteti razlika od že obračunanega stanja do popisa in predvidena poraba za naprej do zadnjega dne v mesecu.

Kazalo strani
NULL