05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Obračuni in ceniki

Komunala Idrija v okviru gospodarskih javnih služb varstva okolja izvaja in skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul RS 87/12109/12 in 76/17) obračunava naslednje storitve:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje komunalne odpadne vode,
 • čiščenje komunalne odpadne vode,
 • storitve, povezane z greznicami in MČN,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki.

Računi za storitve, opravljene v preteklem mesecu, se izdajajo mesečno in so obrazloženi v nadaljevanju. Do cenikov posameznih storitev dostopate preko desnega izbirnega menija, za reklamacije pa sledite navodilom na povezavi.

Kdo je dolžan plačevati komunalne storitve? 

Stroške ravnanja z odpadki morate plačevati vsi povzročitelji odpadkov s stalnim in začasnim prebivališčem v občinah Idrija in Cerkno ter ostali povzročitelji odpadkov, za katere je organiziran odvoz komunalnih odpadkov. V sistem ravnanja z odpadki se morate vključiti z dnem, ko pričnete uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

Vsak uporabnik, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda, plača tudi vse postavke pri obračunu storitev oskrbe s pitno vodo. Glede na to, kako ima urejeno odvajanje odpadne vode, pa plača storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, kot je navedeno v nadaljevanju.

Nosilec obračuna komunalnih storitev je lastnik objekta. Če lastnik oddaja v najem stanovanjske ali druge prostore, je dolžan v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev. Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Kako postopati v primeru sprememb, si preberite tukaj

OBRAČUN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Cena vode, ki jo plačajo vsi uporabniki, priključeni na javni vodovod, vključuje storitve oskrbe s pitno vodo ter storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode. Storitve se obračunavajo na podlagi količine porabljene pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja. Ta se meri v m3 po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru. Praviloma mora tak vodomer imeti vsak uporabnik.

Na računu za komunalne storitve so tako vključene naslednje postavke:

** 1. Oskrba s pitno vodo

Postavka vključuje OMREŽNINO (nespremenljiv del) in VODARINO (spremenljiv del).

Omrežnina je nespremenljiv del cene in stalen mesečni strošek, ki med drugim zajema stroške najema, vzdrževanja in zavarovanja infrastrukture ter plačilo za vodno pravico. Omrežnina se določi na letni ravni in se obračuna glede na zmogljivost vodovodnih priključkov; ta pa se določi s premerom vodomera.

Vodarina je spremenljiv del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in je neposredno odvisen od količine dobavljene oziroma porabljene pitne vode. Med drugim vključuje stroške materiala, storitev in dela ter stroške vodnega povračila oziroma nadomestila za rabo načrpane vode, katerega višina je določena s sklepom Vlade in upošteva razmerje med načrpano in dobavljeno vodo. Ta sredstva so prihodek državnega proračuna in se porabijo za na primer vzdrževanje hudournikov.

Porabo pitne vode iz javnega vodovoda se ugotavlja z obračunskim vodomerom – to je naprava, ki je sestavni del priključka internega vodovoda na javni vodovod. Nameščena je pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe; vsak objekt, ki leži znotraj območja izvajanja javne službe, mora biti priključen na javni vodovod, zanj pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. To je obdobje med zadnjima odčitkoma.

Kako se določi mesečna akontacija?

Ker se računi za storitve, opravljene v preteklem mesecu (od prvega do zadnjega dne v mesecu), izdajajo mesečno in ker je nemogoče popisati stanje vseh vodomerov na zadnji dan meseca, se pri obračunu uporabljajo povprečne dnevne porabe (akontacije). Komunala pri fizičnih uporabnikih dejansko porabo glede na števec ugotavlja najmanj enkrat letno in ob menjavi obračunskega vodomera (skladno z zakonodajo vsakih pet let), pri pravnih osebah (industrija) in večstanovanjskih objektih pa mesečno, in na osnovi popisa pripravi obračun porabljene vode za posamezno gospodinjstvo.

Če želite, lahko zahtevate spremembo višine akontacije. Komunala uporabnike za točen obračun oziroma upoštevanje dejanske porabe spodbuja k lastnemu oddajanju popisanih stanj do 25. dne v mesecu. Če uporabniki ne zagotovijo vmesnih mesečnih popisov, Komunala na mesečnem računu upošteva povprečje, ki znaša 4 m3 vode na mesec na uporabnika. Navodila za oddajo stanja vodomera so objavljena tukaj.

Računalniško voden obračun v mesecu popisa sicer deluje po naslednjem vrstnem redu:

 • izračuna razliko med popisanim stanjem in že obračunanim stanjem;
 • iz popisov v zadnjih 12 mesecih določi povprečno dnevno porabo;
 • za preostale dni do konca meseca zmnoži to dnevno akontacijo s številom dni;
 • na računu sta tako sešteti razlika od že obračunanega stanja do popisa in predvidena poraba za naprej do zadnjega dne v mesecu.

Kakšen je način obračuna, če je uporabnikov več?

V večstanovanjskih stavbah, kjer ni zagotovljen ločen odjem pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri. Interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov porabe vode ter ga Komunala kot upravljavec ne vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene vode. Obveznosti uporabnikov javne službe v tem primeru izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.

Če je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morate sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter in nas o tem obvestiti. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni naša dolžnost.

Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo vgraditi svoje obračunske vodomere, če so za to izpolnjeni tehnični pogoji. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, mora pravna ali fizična oseba ugotoviti in nam sporočiti delež porabljene količine vode teh porabnikov.

Kako se obračuna storitev, če ni mogoče popisati obračunskega vodomera oz. se ugotovi, da je vodomer v okvari?

Če ugotovimo, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini vaše povprečne porabe v preteklem letu. Napako morate odpraviti najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.

** 2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

 • odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
 • storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
 • čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode je sestavljena iz OMREŽNINE (nespremenljiv del), CENE STORITVE (spremenljiv del), OKOLJSKE DAJATVE.

Omrežnini za kanalizacijo in čistilno napravo se obračunavata glede na zmogljivost vodovodnega priključka. Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN. Cenik teh storitev je enak za vse kraje v Občini in vse vrste uporabnikov. 

Cena storitve pa se določi glede na dobavljeno količino pitne vode, merjeno z obračunskimi vodomeri. Stroške se zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij. Če v stavbi ni vgrajenega obračunskega vodomera za merjenje porabe pitne vode, se upošteva število stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan.

Cena storitve je odvisna od tega, ali se komunalna voda odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, ali pa se združi v greznici, vzporedno pa se upošteva tudi, ali se padavinska odpadna voda s streh odvaja v javno kanalizacijo. Ta storitev se obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin na tem območju.

Spremenljiv del cene vključuje eno od dveh vrst storitev:

 • Storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode: Storitve plačajo uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo oziroma komunalno čistilno napravo ali
 • Storitve, povezane z greznicami in MČN: Storitve plačajo uporabniki, katerih odpadna voda se odvaja v greznico ali MČN. Cena je odvisna od količine dobavljene pitne vode ali od števila oseb (po normativu 4,5 m3/osebo) pri uporabnikih z lastnimi zajetji.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode pa je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, kjer nastaja komunalna odpadna voda, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda..Višina dajatve je določena s sklepom vlade, vladna uredba pa določa njeno oblikovanje. Višina postavke na računu je odvisna od standarda odjemnega mesta; najvišja je pri uporabnikih brez javne kanalizacije (ker praviloma s svojo odpadno vodo najbolj obremenjujejo okolje) in najnižja za uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, pri čemer se zanje pri višini zneska upošteva učinek čiščenja čistilne naprave. Dajatev je sicer enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu občine in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:

** 1. Cene storitve zbiranja odpadkov (brez BIO): Zbrana sredstva pokrivajo stroške zbiranja odpadkov. Storitev se obračunava po normativu za uporabnika v gospodinjstvih ali m2 uporabnih prostorov za ustanove in industrijo.

** 2. Cene storitve zbiranja BIO odpadkov: Zbrana sredstva pokrivajo stroške zbiranja bioloških odpadkov. Glede na vrsto zbiranja bio odpadkov ločimo uporabnike, ki večino bioloških odpadkov kompostirajo, zato v rjave posode na eko otokih oddajo le manjše količine odpadkov, in uporabnike, ki vse biološke odpadke oddajo v rjav zabojnik (stanovalci večstanovanjskih stavb in uporabniki, ki jim je z nameščenim zabojnikom omogočeno odlaganje tovrstnih odpadkov).    

** 3. Cene obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov: Zbrana sredstva pokrivajo stroške storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja koncesionar JP VOKA Snaga d.o.o.

** 4. Cene infrastrukture za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se plačuje glede na število stalno prijavljenih prebivalcev v enoti in je vsebinsko enaka omrežninam s področja vodovoda in kanalizacije. S ceno javne infrastrukture se pokriva stroške najema Zbirnih centrov, ki predstavljajo letno amortizacijo za to gospodarsko javno infrastrukturo v lasti Občin.

V letu 2018 je Komunala Idrija v Občini Idrija uvedla obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. V Občini Cerkno je tovrsten način obračunavanja uvedla z novembrom 2019. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov in bioloških odpadkov.

Odložene količine (JP VOKA Snaga d.o.o.) od 1. 3. 2019 dalje predstavljajo 7 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna povzroča manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja …), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu. 

Če na vašem mesečnem računu za komunalne storitve ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku reklamacij si preberite tukaj

Kazalo strani
NULL