05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

MKČN (DO 50 PE)

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode na območjih, kjer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (še) ni mogoče.

Povezava do prospekta 

KAKO IZBRATI USTREZNO MKČN?

Komunalna zbornica Slovenije je na svoji spletni strani objavila seznam modelov, proizvajalcev in slovenskih dobaviteljev MKČN velikosti do 50 PE (primernih za gospodinjstva), za katere je bila predložena ustrezna dokumentacija po predpisih o gradbenih proizvodih.  V seznamu navedene MKČN po mnenju pooblaščenih evropskih laboratorijev zagotavljajo izpust primerno očiščene komunalne odpadne vode.

VPIS V EVIDENCO MKČN
O vgradnji male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja. Obvestilu priložite izjavo o lastnostih, ki ste jo prejeli ob nakupu MKČN.

PRVE MERITVE IN ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE ZA MKČN

  1. V prvem letu obratovanja MKČN morate pri akreditiranem laboratoriju naročiti prve meritve iztoka iz naprave (odvzame se trenutni vzorec), in sicer po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN. Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, (KPK presega predpisano mejno vrednost 200 mg/l) , morate meritve ponoviti.
  2. V roku 30 dni po pridobitvi skladnega analiznega izvida morate izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in posredovati kopijo poročila izvajalcu javne službe. Prosimo, da dokumentaciji priložite tudi tehnične podatke o MKČN ter navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN.
  3. Po prejemu popolne dokumentacije in skladnega analiznega izvida, vam bomo znižali okoljsko dajatev za 90 %.
  4. V prvem naslednjem koledarskem letu po izvedbi prvih meritev (in nato na vsaka 3 leta) bomo opravili pregled MKČN in izdali poročilo o pregledu. Nadaljnji pregledi MKČN se ne izvedejo, če nam v roku za izvedbo pregleda predložite skladne analizne izvide, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev. Ponovni pregled se lahko izvede prej, vendar se le ta zaračuna skladno z veljavnim cenikom.

OPROSTITEV PLAČILA ZA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MKČN ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Skladno z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št. 62/08) se lahko blato iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo, uporablja kot gnojilo v kmetijstvu. Odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine, ki ni v skladu s predpisi, in izpuščanje v javno kanalizacijo je prepovedano. V kolikor imate ravnanje z blatom urejeno kot navedeno, izpolnite vlogo s priloženo izjavo o odlaganju grezničnih gošč na kmetijskem zemljišču, na podlagi katere vam bomo prenehali zaračunavati storitev prevzema blata.

PRILAGODITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

Kazalo strani
NULL