05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Sporočite stanje vodomera in spremembe

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. 

Nosilec obračuna komunalnih storitev je lastnik objekta. Če lastnik oddaja v najem stanovanjske ali druge prostore, je dolžan v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev

Ob prijavi ali spremembi najemnika oziroma plačnika nas mora lastnik takoj obvestiti. Če tega ne stori, stroški komunalnih storitev do dne, ko prejmemo obvestilo, bremenijo lastnika nepremičnine. Spremembo nosilca obračuna komunalnih storitev uredite s predložitvijo dokazila o lastništvu, saj je nosilec obračuna lastnik objekta. Lastništvo izkažete s kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklepom o dedovanju, izpiskom iz zemljiške knjige ali drugim dokazilom. Če želite spremeniti le prejemnika računa in nosilec ostaja nespremenjen, zadostuje pisna vloga za spremembo (na spodnje naslove).

V primeru prenehanja uporabe poslovnega prostora zaradi ukinitve poslovne dejavnosti, nam na spodnje naslove posredujte izpis iz poslovnega registra. V primeru preselitve dejavnosti na nov naslov pa nam na spodnje naslove sporočite vse spremenjene podatke (naziv podjetja, naslov prejšnjega in novega poslovnega prostora) ter uradno potrdilo o preselitvi dejavnosti.

Sporočanje stanja vodomera

Komunala uporabnike za točen obračun oziroma upoštevanje dejanske porabe pitne vode spodbuja k lastnemu oddajanju popisanih stanj vodomera do 25. dne v mesecu. Za popis stanja izpolnite Obrazec za popis stanja vodomera ali nam stanje sporočite preko spletnega obrazca, posredovanega na spodnje naslove, ali po telefonu 05/ 37 27 200 (sprejemna pisarna) vsak delovni dan med 8. in 15. uro. V kolikor nam vmesnih mesečnih popisov ne boste zagotovili, bomo na mesečnem računu upoštevali povprečje, ki znaša 4,5 m3 vode na mesec na uporabnika. 

Posredovanje sprememb števila oseb na naslovu za obračun komunalnih storitev

Uporabniki ste nas dolžni pravočasno obvestiti tudi o spremembi števila oseb v gospodinjstvu. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb. Za prijavo osebe zadošča, da nam posredujete izpolnjen obrazec, za odjavo pa morate priložiti tudi uradni dokument oziroma dokazilo, ki je lahko: 

 • Potrdilo Upravne enote o stalnem bivanju 
 • Potrdilo Upravne enote o začasnem bivanju 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v Domu upokojencev
 • Potrdilo o šolanju in bivanju izven kraja stalnega prebivališča (velja za šolsko leto od septembra oz. oktobra do junija naslednjega leta) 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v zdravstveni ustanovi, rehabilitacijskem zavodu (daljše od treh mesecev) 
 • Potrdilo o bivanju v vzgojno varstvenem zavodu
 • Potrdilo o smrti 
 • Kopija najemne pogodbe ali
 • Potrdilo delodajalca o delu in bivanju izven kraja stalnega prebivališča

Kaj pa v primeru daljše odsotnosti?

Če ste odsotni dlje kot tri mesece (službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se v tem času lahko začasno izključite iz sistema ravnanja z odpadki. Pisni vlogi za oprostitev plačila morate priložiti tudi uraden dokument, iz katerega je razviden vzrok ter trajanje odsotnosti. 

Vloge in obrazce z dokazili nam lahko posredujete
 • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
 • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
 • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma e-naslovu info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Kje lahko prijavim hišno kompostiranje? 

Več o možnosti kompostiranja si preberite tukaj.

Kazalo strani
NULL