05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Konec meseca junija 2016 sta Občina Idrija in Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. podpisali koncesijsko pogodbo za obdobje desetih let, s katero je Komunala d.o.o. prevzela v izvajanje izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja in vzdrževanja javnih športnih in kulturnih objektov ter izbirno lokalno gospodarsko javno službo oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov ter oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi v občini Idrija (upravljanje javnih športnih in kulturnih objektov v občini Idrija).

Občinski Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v občini Idrija (UL RS 45/14 in 29/16) definira naslednje javne športne objekte:

 • Športno rekreacijski center(ŠRC),
 • Modra dvorana,
 • Športni park Stanko Bloudek,
 • Nogometno igrišče pri Likarici s pripadajočimi objekti,
 • Balinišče

kot javne kulturne objekte v občini Idrija pa:

 • Rudniško dvorano v Idriji,
 • Rudniško gledališče v Idriji,
 • Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji

Rudniško gledališče v Idriji (Filmsko gledališče) je Občina Idrija že pred tem v upravljanje predala javnemu zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

Glavne naloge in aktivnosti v sklopu upravljanja zgoraj navedenih objektov so:

 • koordinacija nujnih vzdrževalnih in rednih del tako v objektih kot njihovi okolici,
 • priprava načrtov in nadzor predvidenih investicijskih vzdrževalnih del,
 • izdelava letnega načrta s terminskim planom tako za izvajanje upravljanja kot rednega vzdrževanja in pregledovanja objektov,
 • vzdrževanje vse pripadajoče opreme in naprav v objektih,
 • ter koordinacija kadrovskih, administrativnih ter finančno računovodskih opravil.
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. si bo v desetletnem koncesijskem razmerju na področju upravljanja javnih športnih in kulturnih objektov v občini Idrija prizadevala, da bo glede na ugotovljeno stanje objektov zagotavljala čim večjemu številu zainteresiranih uporabnikov objektov kvalitetne in funkcionalne pogoje za izvajane športnih in kulturnih vsebin po čim nižjih cenah.

Kot koncesionar želimo zagotavljati enake možnosti uporabe objektov vsem zainteresiranim uporabnikom, omogočiti čim bolj uravnoteženo uporabo objektov različnim generacijam in zagotavljati stalne kakovostne pogoje za izvajanje samih dejavnosti tako v športnih kot kulturnih objektih.

Za vse informacije v zvezi z možnostjo najema oziroma uporabe javnih športnih ali kulturnih objektov pišite na naslov usko@komunalaidrija.si ali jure.gantar@komunalaidrija.si oziroma pokličite na: 05/ 37 27 228. Kazalo strani
NULL