05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni: 

  • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 11/18 in 79/18)
  • Zakon o športu (UL RS. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)

Odloki: 

  • Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija (UL RS 45/14, 29/16, 50/18);

Drugo: 

  • Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne lokalne GJS Upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov ter izbirne lokalne GJS Oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov, javnih kulturnih programov ter oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi v Občini Idrija

Kazalo strani
NULL