05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Redno praznjenje greznic in MKČN

Na območju Občine Idrije, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, izvajamo sistematično praznjenje greznic in MKČN ter odvoz načrpanega blata na ČN Idrija, kjer se blato ustrezno očisti. Storitev izvajamo s tovornim vozilom za praznjenje greznic v sodelovanju z izbranim podizvajalcem VERTEKS TG d.o.o. oziroma po potrebi z vozili Komunale d.o.o. Uporabnikom ni dovoljeno, da bi za izvajanje te storitve sami izbirali druge ponudnike. Izjema so le kmetijska gospodarstva, kjer se blato iz greznice ali MKČN na podlagi podpisane izjave in dokazil lahko uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Vsako greznico skladno s predpisi izpraznemo enkrat na tri leta. Storitev je del mesečne cene za komunalne storitve, zato ob izvedbi ni posebej plačljiva.V letu 2017 smo iz 356 greznic na ČN Idrija očistili približno 1000 m3 blata. 

Redno praznjenje izvajamo po naseljih po vnaprej pripravljenemu terminskemu planu, ki je določen v Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija za obdobje od leta 2017 do leta 2020 in je potrjen s strani občine in odgovorne osebe izvajalca javne službe.

V letu 2018 bomo s praznjenjem greznic nadaljevali v naseljih Idrija in Spodnja Idrija, nato pa bomo storitev praznjenja izvedli še uporabnikom v naseljih Spodnja, Srednja in Gorenja Kanomlja, Idrijske Krnice, Masore, Čekovnik, Razpotje, Rejcov Grič, Vojsko in Idrijska Bela.

V letu 2019 bomo praznili greznice v naseljih Črni Vrh, Godovič, Idrijski Log, Javorniki, Kanji Dol, Lome, Mrzli Log, Predgriže, Strmec in Zadlog. V letu 2020 bodo na vrsto ponovno prišli uporabniki, ki smo jim greznice spraznili v letu 2017.

Praznjenje izvajamo praviloma med delovniki v dopoldanskem času. Ko je uporabnik na vrsti za praznjenje, ga o tem pisno obvestimo najmanj 15 dni pred nameravano izvedbo storitve. Uporabnik lahko na podlagi upravičenega razloga enkrat prestavi termin praznjenja, najkasneje osem koledarskih dni pred načrtovanim datumom izvedbe storitve. Po dogovoru greznico izpraznimo tudi v odsotnosti uporabnika. O opravljeni storitvi izdamo potrdilo, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.

Na dan praznjenja mora uporabnik izvajalcu omogočiti urejen dostop do greznice ali MKČN. Greznico ali MKČN je potrebno ustrezno pripraviti: dvigniti pokrov, odstraniti morebitne ovire in omogočiti dostop do odprtin.

V kolikor ima uporabnik težave z greznico in želi čiščenje, mu greznico po dogovoru spraznimo izven rednega terminskega plana. Praznjenje lahko naročite na 05/37 27 233 ali mojca.gantar@komunalaidrija.si. Prav tako bomo še naprej izvajali praznjenja greznic ob ukinitvah pri priklopu na javno kanalizacijsko omrežje.Kazalo strani
NULL