05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

O podjetju

Komunala Idrija opravlja dejavnosti na petih področjih: 

 1. Področje Skupne komunalne službe, ki obsegaskupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin, sejemska dejavnost) in gradbeništvo;
 2. Področje Vodovod, odpadki, kanalizacija;
 3. Področje Upravljanje in energetika, ki vključuje tudi pogrebno dejavnost in vzdrževanje pokopališč ter plakatiranje in organizacijo prireditev;
 4. Finančno računovodska služba, ki poleg financ in računovodstva vključuje tudi obračun storitev, saldakonte in izterjavo, planiranje in kakovost ter skladišče, nabavo in avto-strojni park;
 5. Splošne službe, ki med drugim obsegajo kadrovsko službo, klicni center, odnose z javnostmi ter kataster in informatiko. 

Dejavnosti Komunale Idrija: 

Oskrba s pitno vodo 

 • Skrb za stalno in varno oskrbo s pitno vodo
 • Redno vzorčenje vode
 • Kontrola delovanja vodovodnih naprav in objektov
 • Vzdrževanje in obnova vodovodnih naprav in objektov
 • Vzdrževanje okolice vodvodnih naprav in objektov
 • Obveščanje uporabnikov o kakovosti vode
 • Obveščanje uporabnikov o prekinjeni dobavi vode
 • Izdajanje soglasij za priključitev na vodovodno omrežje
 • Postavljanje hidrantov in njihovo vzdrževanje
 • Skrb za načrtovanje in ekonomično rabo pitne vode

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 

 • Odvajanje komunalnih odpadnih voda, kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije
 • Odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni sistemov javne kanalizacije
 • Odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo
 • Odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije
 • Čiščenje odpadnih voda

Ravnanje s komunalnimi odpadki 

 • Odvoz ostankov komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, podjetji, ustanov, javnih površin
 • Zbiranje in odvoz ločeno zbranih odpadkov z zbiralnic
 • Zbiranje nevarnih odpadkov v letni akciji
 • Zbiranje kosovnih odpadkov

Vzdrževanje javnih površin 

 • Vzdrževanje javnih površin in objektov obsega lokalne ceste, javnih poti, pločnikov, sprehajalnih poti, kolesarskih poti, podvozov, nadvozov in mostov, javnih parkirišč, stopnišč, trgov, avtobusnega postajališča, javnih zelenih površin (parki, drevoredi, zelenice, nasadi ter zelenice ob javnih poteh in objektih), otroških in športnih igrišč ter objektov in opreme na javnih površinah (klopi, igrala, fontane, cvetlična korita, javni pitniki, koši za odpadke, ekološki otoki, spominska obeležja in skulpture)

Vzdrževanje občinskih cest 

 • Vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti v občini Idrija (razen v KS Spodnja Idrija, KS Dole, KS Vojsko, KS Črni Vrh)

Urejanje pokopališč 

 • Vzdrževanje skupnih objektov, naprav, poti in površin na pokopališčih

Pogrebna in pokopališka dejavnost 

 • Izvajanje pogrebnih svečanosti
 • Izvajanje 24-urne dežurne službe
 • Izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
 • Zagotovitev uporabe mrliške vežice
 • Druge pokopališke storitve glede na krajevna potrebe in običaje
 • Urejanje dokumentacije
 • Ureditev pokojnika
 • Prevoz pokojnika
 • Izvajanje pogrebne dežurne službe
 • Izvajanje pokopališkega reda

Plakatiranje 

 • Plakatiranje v naseljih Idrija in Spodnja Idrija

Sejemska dejavnost 

 • Prodaja na premičnih stojnicah in potujočih prodajalnah v mestu Idrija
 • Priložnostna prodaja na prireditvah, shodih, sejmih v mestu Idrija

Kazalo strani
NULL