05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Organigram in podatki o organizaciji podjetja

1. Ustanovitelji podjetja

Ustanoviteljici Komunale Idrija, ki kot javno podjetje deluje od junija 2014, sta Občina Idrija in Občina Cerkno. Na območju občin ustanoviteljic Komunala Idrija opravlja tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma ji omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov ‒ zanje je registrirana v 7. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 58/14, 52/16, 50/18; v poglavju 1.2.: Odlok).

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala: Občina Idrija – 85,022 %, Občina Cerkno – 14,978 %.

2. Opis delovnega področja podjetja 

3. Seznam in kontakti notranjih organizacijskih enot

4. Imenik zaposlenih

5. Organigram podjetja

6. Uradne ure podjetja

Kazalo strani
NULL