05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja, ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

  • izdaja projektne pogoje in mnenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
  • izdaja smernice za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja z odpadki.

Podjetje kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po vsakokrat veljavni zakonodaji s področja javnih naročil.

Podjetje odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Podjetje postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

Kazalo strani
NULL