05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Zgodovina podjetja

ZGODOVINA IDRIJSKE KOMUNALE

Zgodovina Komunale sega v čas avstroogrske vladavine, ko so se pojavile prve oblike oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih voda. Do približno leta 1895 se je vsa infrastruktura gradila in uporabljala samo za potrebe rudnika in strogega mestnega jedra, po tem letu pa so se gradili prvi večstanovanjski objekti (t. i. prhavzi) na območju današnjih Brusovš, Prejnute, Grape in Cegovnice. Ta območja so bila delno komunalno opremljena z javnimi pralnicami. Okolica teh stavb pa je bila urejena tudi z odvajanjem meteornih voda v najbližji vodotok.

V času italijanske okupacije po prvi svetovni vojni se je hitro razvijala cestna infrastruktura, za potrebe italijanske vojske pa se je gradilo sodobne objekte (tako imenovane palacine),  za katere so bili zgrajeni »sodobni vodovodi«, saj je bila voda speljana v stavbe, urejala se je ustrezna kanalizacija, gradile cestne povezave, parki, novo mestno pokopališče. Zaradi rasti privatnega kapitala se je naselje širilo, kar je narekovalo izgradnjo celotne komunalne infrastrukture.

Po drugi svetovni vojni so se pojavili zametki delovne organizacije, ki naj bi se ukvarjala s komunalno infrastrukturo in nudenjem storitvenih uslug prebivalcem mesta. V tem obdobju se je najprej začela obnova in novogradnja vodovodov, ki so bili speljani do vseh hiš v strnjenem delu mesta. Ta dela je izvajalo takratno občinsko podjetje »Mestni vodovod«. Poleg tega so pričele delovati tudi različne obrtne delavnice, in sicer mestna čevljarnica, mestna krojačnica, elektro-radio delavnica itd., ki so se združile v t. i. Komunalni zavod. Ta se je moral zaradi zahtev trga med letoma 1961 in 1975 reorganizirati in opustiti posamezne dejavnosti ter se preoblikovati v Obrtno komunalno podjetje, ki je bilo nosilec razvoja in izgradnje komunalnih sistemov. Njegove dejavnosti so bile vodooskrba, kanalizacija, snaga, filmsko gledališče, strojna enota, letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, pokopališče, gradbena enota, ključavničarska in vodo inštalaterska dejavnost.  Za potrebe urejanja prostora pa je Komunala ustanovila t.i. »projektivni atelje«.

Obdobje od leta 1975 do 1978 je pomenilo za Obrtno komunalno podjetje obdobje zaostajanja. Leta 1974 so bile ustanovljene samoupravne skupnosti, katerih odločitve so bile v glavnem politične in velikokrat nestrokovne. Komunala je začela poslovati z izgubo, kar je povzročilo tudi propadanje obstoječe komunalne infrastrukture. Zaradi nepoplačanih terjatev pri nekaterih projektih izgradnje infrastrukture je Komunala svojo izgubo še povečala.

Po 1978 so se oblikovali ti TOZD-i. Nastala je TOZD Komunala v okviru SGP Zidgrad Idrija.

Leta 1984 se je Komunala odcepila od SGP Zidgrad in zopet začela graditi sistem komunalne organiziranosti v smislu približevanja uporabnikom ter vzpostavljati dialog z občinsko politiko. Pričeli so se tudi širitveni procesi komunalne dejavnosti na ostale kraje občine Idrija, predvsem na področju dejavnosti vodovoda. V drugi polovici tega obdobja se je uredila tudi cenovna politika tako, da je Komunala zopet pričela poslovati na tržnih osnovah.

Vsekakor je na delovanje Komunale vplival tudi nastanek nove države Slovenije leta 1991 in pojav strankarske politike. Med drugim je vpliv strankarskih interesov sprožil dolgotrajna dogovarjanja za povišanje cen s prepovedjo povišanj. Po letu 1992 se je začela intenzivna izgradnja vodovodov na planotah občine Idrija (Ledine-Vrsnik, Zavratec, Gore - Dole, Vojsko, Zadlog in še nekaterih manjših), ki pa so za podjetje Komunala prej pomenili dodatno obremenitev kot pa ustvarjanje dohodka, saj so to izredno obsežni vodovodni sistemi z majhnim številom uporabnikov pitne vode. Leta 1998 se je končala izgradnja čistilne naprave v Idriji, ki se je začela že leta 1982. V času od 1992 do leta 2002 se je pristopilo k temeljiti inventarizaciji obstoječega stanja ter izdelavi projektnih rešitev nepokritih območij in obnov dotrajanih komunalnih vodov predvsem v večjih krajih Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču, deloma pa tudi v drugih, manjših krajih. To je torej obdobje hitre izgradnje komunalne infrastrukture na območjih, ki do tedaj z infrastrukturo niso bila pokrita.

Kazalo strani
NULL