05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

10

Ali je možno odpreti ločen račun za rezervni sklad? 

Sredstva za rezervni sklad se plačujejo na poseben transakcijski račun, ki je skupen za vse stavbe v upravljanju Komunale. Trenutna zakonodaja namreč določa, da mora upravnik sredstva etažnih lastnikov voditi na računu, ki je ločen od poslovnega, odprtega za poslovanje upravnika, in tako tudi od premoženja upravnika. Na ta način so etažni lastniki varni ob morebitnem stečaju upravnika, saj zbrana sredstva v rezervnem skladu niso predmet stečajne mase. 

Zakonodaja določa tudi, da mora upravnik voditi knjigovodsko ločeno evidenco sredstev rezervnega sklada za vsako večlastniško stavbo. Vse pogosteje pa se govori tudi o vodenju ločenih računov rezervnega sklada za vsako posamezno stavbo, ki naj bi zagotovilo bolj transparentno, pravično in varno vodenje sredstev rezervnega sklada. Čeprav vodenje skupnega računa etažnim lastnikom ne omogoča neposrednega vpogleda v promet in stanje sredstev posamezne stavbe, niti zakonodajalec niti drugi zagovorniki ne podajajo argumentov v prid vodenju ločenega računa zaradi večje transparentnosti. 

Vodenje ločenega računa sicer omogoča večjo preglednost pri spremljanju prometa in stanja sredstev na računu, ločeno vodenje obresti od vplačanih sredstev RS za posamezen objekt, vezavo sredstev na takojšnji odpoklic v primeru intervencij ali nujnih vzdrževalnih del, jamstvo banke na posamezno evidentiran ločen račun, stalen vpogled preko spletne banke v račun ter mesečni prejem izpiska o prometu in stanju sredstev na e-naslov, nadzor nad prilivi in odlivi sredstev RS, a vsaka prednost ima tudi temu primerno ceno. 

Etažni lastniki, ki imajo v lasti več nepremičnin v različnih stavbah, morajo v primeru vodenja ločenega računa za posamezne stavbe svoje obveznosti za prispevke v rezervni sklad izpolnjevati preko več različnih transakcijskih računov, kar pomeni dodatne bančne stroške za etažnega lastnika ali za rezervni sklad stavbe. 

Cene za posamezne oblike obveščanja ob vodenju ločenega računa znašajo:

  • Enkratni strošek nakupa opreme za dostop pooblaščenca do spletne banke 24 ur/7 dni: 24,85 EUR z DDV;
  • Obvestilo o stanju in prometu na računu (1x mesečno za pretekli mesec po navadni ali elektronski pošti na naslov pooblaščenca): 1,00 EUR z DDV/mesec;
  • Obveščanje o stanju na računu preko SMS sporočila (ob vsaki spremembi na telefonsko številko pooblaščenca): 1,70 EUR z DDV/mesec.

Kazalo strani
NULL