05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Organi podjetja

Kot opredeljuje 15. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. so organi podjetja skupščina, nadzorni svet in direktor. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v podjetju in usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe je ustanovljen tudi Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. kot skupni organ Občin ustanoviteljic, ki ga sestavljata župana Občin. Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja, Skupščino in Nadzorni svet Komunale.

Skupščino sestavljata dva člana predstavnika ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska Sveta ustanoviteljic na predlog županov ustanoviteljic in sta pooblaščena izvrševati glasovalno pravico za posamezno ustanoviteljico. Ustanoviteljici na skupščini sprejemata sklepe in za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, uporabljata določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Sestane se najmanj štirikrat letno in ima pet članov: tri člane, ki zastopajo interese občin ustanoviteljic in jih izvolita in odpokličeta občinska Sveta ustanoviteljic (dva člana imenuje in potrdi Občinski svet Občine Idrija, enega pa Občinski svet Občine Cerkno), ter dva člana, ki zastopata interese delavcev in ju izvolijo in odpokličejo zaposleni Komunale v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet med svojimi člani izvoli tudi predsednika in najmanj enega namestnika, pri čemer predsednik ne more biti član, ki zastopa interese delavcev.

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa brez omejitev, razen pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad vrednostjo, ki jo s sklepom določi skupščina. Za omenjeno si mora predhodno pridobiti soglasje skupščine. 


Kazalo strani
NULL