05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

7

Kam se lahko obrnem za naročilo praznjenja greznice in druge storitve? 

Na območju Občine Idrije, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, Komunala izvaja sistematično praznjenje greznic in MKČN ter odvoz načrpanega blata na ČN Idrija, kjer se blato ustrezno očisti. Za izvajanje storitve na območju Občine Cerkno pa je pristojna Občina Cerkno.

Storitev praznjenja greznic Komunala izvaja s tovornim vozilom za praznjenje greznic v sodelovanju z izbranim podizvajalcem oziroma po potrebi z lastnimi vozili. Uporabnikom ni dovoljeno, da bi za izvajanje te storitve sami izbirali druge ponudnike. Izjema so le kmetijska gospodarstva, kjer se blato iz greznice ali MKČN na podlagi podpisane izjave in dokazil lahko uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Vsako greznico skladno s predpisi izpraznimo enkrat na tri leta. Storitev je del mesečne cene za komunalne storitve, zato ob izvedbi ni posebej plačljiva. 

Redno praznjenje izvajamo po naseljih po vnaprej pripravljenemu terminskemu planu, ki je določen v Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija za obdobje 2017  –  2020 in je potrjen s strani Občine in odgovorne osebe izvajalca javne službe.

V 2020 se začenja novo triletno obdobje (2020-2022) planskega praznjenja greznic in MKČN, zato bomo ponovno obiskali uporabnike, ki smo jim greznice spraznili v letu 2017, in sicer v naseljih Dole, Gore, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, Idršek, Jelični Vrh, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Mrzli Vrh, Potok, Spodnji Vrsnik, Zavratec in Žirovnica. Prav tako bomo še naprej izvajali praznjenja greznic ob ukinitvah pri priklopu na javno kanalizacijsko omrežje.

Praznjenje izvajamo praviloma med delovniki v dopoldanskem času. Ko je uporabnik na vrsti za praznjenje, ga o tem pisno obvestimo najmanj 15 dni pred nameravano izvedbo storitve. Uporabnik lahko na podlagi upravičenega razloga enkrat prestavi termin praznjenja, najkasneje osem koledarskih dni pred načrtovanim datumom izvedbe storitve. Po dogovoru greznico izpraznimo tudi v odsotnosti uporabnika. O opravljeni storitvi izdamo potrdilo, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.

Na dan praznjenja mora uporabnik izvajalcu omogočiti urejen dostop do greznice ali MKČN. Greznico ali MKČN je potrebno ustrezno pripraviti: dvigniti pokrov, odstraniti morebitne ovire in omogočiti dostop do odprtin.

Če potrebujete storitev pregleda s kamero ali čiščenje kanalizacijskega priključka ter praznjenja greznice ali blata iz MKČN pogosteje, kot je to predvideno v našem načrtu, oziroma imate težave z greznico in želite čiščenje, nas lahko vsak delovni dan od 7. do 15. ure  pokličite za dogovor o naročilu na 05/37 27 233 ali nam pišete na mojca.gantar@komunalaidrija.si. 

Kazalo strani
NULL