05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

8

Kako poteka raztros pepela izven pokopališča? 

1.  Pridobite potrebna soglasja

Raztros pepela zunaj pokopališča je možen na podlagi dovoljenja oziroma Odločbe o raztrosu pepela pokojnika, ki jo izda občina. Za pridobitev Odločbe lahko zaprosijo zakonec ali svojci pokojnega, ki morajo za dovoljenje za pokop oziroma raztros pepela zunaj pokopališča plačati upravno takso v višini 22,66 evra.

Odločbo pridobijo na podlagi izpolnjene vloge za raztros pepela izven pokopališča, ki ji morajo priložiti mrliški list, potrdilo o upepelitvi in dovoljenje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer želijo opraviti raztros, če parcela ni v lasti države. Če je lastnik parcele fizična oseba, je potrebno tudi njegovo dovoljenje za raztros v obliki preproste pisne izjave. Pogosto je poleg vloge treba oddati tudi izris lokacije iz zemljiškega katastra, ki natančno opredeljuje lokacijo za raztros (številka parcele). Lahko pa svojci pooblastijo tudi Komunalo, da v njihovem imenu pridobi vsa potrebna dovoljenja.

Ko je vloga popolna, občina v nekaj dneh izda odločbo za raztros. Pristojni organ lahko zavrne izdajo dovoljenja le, če bi bil raztros pepela na določenem kraju v nasprotju z drugimi predpisi oziroma bi predstavljal nedopusten poseg v pravice tretjih.

Postopek za pridobitev dovoljenja za raztros izven pokopališča se lahko v nekaterih korakih razlikuje med posameznimi upravnimi enotami oziroma občinami, zato priporočamo, da vse podatke še enkrat preverite na pristojnem uradu.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS 62/2016) v 55. členu določa, da nadzor izvaja občinska inšpekcija. Z globo od 300 do 500 evrov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če raztrosi pepel pokojnika na mestu, kjer to ni dovoljeno oziroma za to nima ustreznega soglasja.

2.  Izvedba raztrosa

Zakon ne določa, da mora biti na raztrosu pepela prisotna uradna oseba. Pogrebna podjetja pri raztrosu pepela uporabljajo posebno raztrosno žaro, s pomočjo katere je raztros lažji in elegantnejši. Pri tem pa ne pozabite, da je pri organizaciji pogrebne slovesnosti v prvi vrsti prav, da upoštevate želje pokojnika, ki oziroma če jih je izrazil glede svojega pogreba.


Kazalo strani
NULL