05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Pogrebna in pokopališka dejavnost

UREJANJE POKOPALIŠČ

Dejavnost urejanja pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov ter vodenje dokumentacije o grobovih in pokojnih.

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST zajema:

-  izvajanje pogrebnih svečanosti,
-  izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
-  zagotovitev uporabe mrliške vežice,
-  druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje,
-  urejanje dokumentacije,
-  ureditev pokojnika,
-  prevoz pokojnika, 
-  izvajanje pogrebne dežurne službe,
-  izvajanje pokopališkega reda. 

Na pokopališču v Idriji je trenutno 1546 grobnih prostorov, 77 jih je neaktivnih. V Spodnji Idriji je trenutno 707 grobnih prostorov, od tega 258 neaktivnih. Pravico do uporabe grobnega prostora lahko pridobite s sklenitvijo najemne pogodbe.

REDNA VZDRŽEVALNA DELA, ki jih izvaja Komunala na pokopališčih so:
-  urejanje poti, vključno z brezplačno dobavo peska,
-  košnjo zelenic in rezanje okrasnega rastlinja in dreves, 
-  čiščenje vseh površin,
-  čiščenje sanitarij in mrliških vežic,
-  odvoz odpadkov,
-  dobavo vode, vključno s popravilom inštalacij,
-  izvajanje zimske službe.

Pogrebne svečanosti se v celoti izvajajo na pokopališču v Idriji in Spodnji Idriji, na ostalih pokopališčih pa je izvajanje teh del odvisno od želja in zahtev naročnikov.

V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ...

V nekdanjih mrliških vežicah se predvideva prenova notranjosti in zunanjosti, izgradnja sanitarij za obiskovalce pokopališča in ureditev skladiščnih prostorov vključno z novo komunalno infrastrukturo. Redno vzdrževanje in manjša investicijska dela se pokrivajo iz naslova grobarskih pristojbin.

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA NUDI TUDI POMOČ OB SLOVESU

Vsako dokončno slovo je težko in treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. Komunala Idrija kot izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti nudi pomoč žalujočim pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije. Delavci pogrebne službe so vam dosegljivi na sedežu podjetja oziroma preko telefona 051 440 505 vse dni, ne glede na uro. 

S stalno dosegljivostjo ter znanjem in izkušnjami, pridobljenimi skozi dolgoletno navzočnost v idrijski in cerkljanski občini, Komunala Idrija zagotavlja dostojanstveno oskrbo pokojnikov, žalujočim svojcem pa pomoč pri postopkih ter razbremenitev dodatnih skrbi in poti. Z izgradnjo in opremo prostora za oskrbo pokojnikov ter izpolnjevanjem ostalih tehničnih in kadrovskih pogojev je v letu 2018 od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela tudi dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, s 1. januarjem 2019 pa v skladu z novimi predpisi uvaja 24-urno dežurno službo. Ta je opredeljena kot gospodarska javna služba, za katero je treba po predpisani metodologiji oblikovati ceno in jo dati v potrditev občinskemu svetu.

Z izjemo predpisane cene uvedba 24-urne dežurne službe po novih predpisih ne vnaša bistvenih sprememb v odnos med svojci in Komunalo kot izvajalcem pogrebnih storitev. Novost pa je, da bodo drugi izvajalci pogrebnih storitev morali pokojnike iz idrijske občine prevzemati od Komunale Idrija, in sicer v prostoru, določenem za oskrbo pokojnikov. Enako velja za Komunalo v primeru, da bo želela prevzeti v oskrbo pokojnika v občinah, kjer ni pooblaščeni izvajalec 24-urne dežurne službe. 24-urna dežurna služba bo sprva na voljo v Idriji, ureja pa se tudi širitev področja delovanja v Občino Cerkno. 

POGREBNINA NI VEČ BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

S 1. januarjem 2014 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 99/13; v nadaljevanju: Zakon). Skladno z 38. členom Zakona se je prenehala veljavnost določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 s spremembami) in Pravil za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 30/03 s spremembami), ki se nanašajo na pravico do pogrebnine in posmrtnine v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z uveljavitvijo Zakona se je prenehala tudi veljavnost določb Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS, št. 5/96 s spremembami), Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/06 s spremembami) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 s spremembami) v delih, ki se nanašajo na pogrebnino in posmrtnino.

Od 1. januarja 2014 dalje so družinski član umrlega, pod pogoji določenimi v novem 34. b členu Zakona o socialno varstvenih prispevkih (Ur. l. RS, št. 61/10 s spremembami), upravičeni do posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona, v nobenem primeru pa ne več kot znašajo stroški pogreba.

Kazalo strani
NULL