05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Pogrebna in pokopališka dejavnost

UREJANJE POKOPALIŠČ
obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov ter vodenje dokumentacije o grobovih in pokojnih.

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST zajema:
-  izvajanje pogrebnih svečanosti,
-  izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
-  zagotovitev uporabe mrliške vežice,
-  druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje,
-  urejanje dokumentacije,
-  ureditev pokojnika,
-  prevoz pokojnika,
-  izvajanje pogrebne dežurne službe,
-  izvajanje pokopališkega reda.

Na pokopališču v Idriji je trenutno 1546 grobnih prostorov, 77 jih je neaktivnih. 
V Spodnji Idriji je trenutno 707 grobnih prostorov, od tega 258 neaktivnih.
Pravico do uporabe grobnega prostora lahko pridobite s sklenitvijo najemne pogodbe.

REDNA VZDRŽEVALNA DELA,
 ki jih izvaja Komunala na pokopališčih zajemajo:
-  urejanje poti, vključno z brezplačno dobavo peska,
-  košnjo zelenic in rezanje okrasnega rastlinja in dreves,
-  čiščenje vseh površin,
-  čiščenje sanitarij in mrliških vežic,
-  odvoz odpadkov,
-  dobavo vode, vključno s popravilom inštalacij,
-  izvajanje zimske službe.

Pogrebne svečanosti se v celoti izvajajo na pokopališču v Idriji in Spodnji Idriji, na ostalih pokopališčih pa je izvajanje teh del odvisno od želja in zahtev naročnikov.

V BLIŽNJI PRIHODNOSTI..
v nekdanjih mrliških vežicah se predvideva prenova notranjosti in zunanjosti, izgradnja sanitarij za obiskovalce pokopališča in ureditev skladiščnih prostorov vključno z novo komunalno infrastrukturo. Redno vzdrževanje in manjša investicijska dela se pokrivajo iz naslova grobarskih pristojbin.

POGREBNINA NI VEČ BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

S 1. januarjem 2014 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 99/13; v nadaljevanju: Zakon). Skladno z 38. členom Zakona se je prenehala veljavnost določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 s spremembami) in Pravil za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 30/03 s spremembami), ki se nanašajo na pravico do pogrebnine in posmrtnine v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z uveljavitvijo Zakona se je prenehala tudi veljavnost določb Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS, št. 5/96 s spremembami), Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/06 s spremembami) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 s spremembami) v delih, ki se nanašajo na pogrebnino in posmrtnino.

Od 1. januarja 2014 dalje so družinski član umrlega, pod pogoji določenimi v novem 34. b členu Zakona o socialno varstvenih prispevkih (Ur. l. RS, št. 61/10 s spremembami), upravičeni do posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona, v nobenem primeru pa ne več kot znašajo stroški pogreba.

 

Kazalo strani
NULL