05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 18. avgust 2017

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov avgust 2017

Občina Idrija na podlagi 16. člena Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem (Uradni list RS, štev.: 89/2011, 97/2012, 107/2013) 

o b j a v l j a 

JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov

v Idriji na naslovu:

Ad 1) Mestni trg 1, Idrija

Poslovni prostor v I. nadstropju poslovne stavbe v skupni izmeri 119,17 m2. Prostor je primeren za gostinsko dejavnost.

Ad 2) Mestni trg 3,4, Idrija

Poslovni prostor v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe v skupni izmeri 68,90 m2.

Ad 3) Mestni trg 11, Idrija

Poslovni prostor v I. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe v skupni izmeri 

35,58 m².

Ad 4) Lapajnetova ulica 7, Idrija

Poslovni prostor v I. nadstropju poslovne stavbe v skupni izmeri 15,91m2. 

Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Najemnina za mesec avgust 2017 znaša, za poslovni prostor pod zaporedno številko:

1. 800,01 € za dejavnosti iz 2. skupine,

2. od 406,61 € za dejavnosti iz 1. skupine do 1.219,83 € za dejavnosti iz 5. skupine,

3. od 121,79 € za dejavnosti iz 1. skupine do 365,37 € za dejavnosti iz 5. skupine,

4. od 68,27 € za dejavnosti iz 1. skupine do 204,82 € za dejavnosti iz 5. skupine.

Na predlog župana se najemnina lahko zniža za 50% izhodiščne vrednosti mesečne najemnine, če je najemnik registriran in opravlja ali kulturno in umetniško dejavnost ali staro domačo obrt ali ima trgovino s hrano, s spominki ali čipko ali gostinsko dejavnost s toplo prehrano.

Najemnik nepremičnine mora plačati najemnino za tekoči mesec, kot bo določeno z najemno pogodbo. Najemnik bo dolžan poleg najemnine plačevati tudi skupne in individualne obratovalne stroške.

Pri izbiri najemnika imajo prednost ponudniki: 

• ki opravljajo deficitarno dejavnost,

• ki opravljajo dejavnost, po kateri je največje povpraševanje,

• katerih dejavnost se primerno vključuje v okolje, v katerem so poslovni prostori,

• pri katerih je, glede na njihovo dosedanje delo, strokovno usposobljenost, priloženo finančno dokazilo o finančni sposobnosti in druge reference, mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno dejavnost.

Udeleženci javnega razpisa so pravne in fizične osebe, ki opravljajo poslovno ali drugo dejavnost.

K zaprti pisni ponudbi, ki  vsebuje podatke o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, morajo udeleženci priložiti: 

• dokaz o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz sodnega registra ali drugega registra,

• program dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru, 

• potrdilo o stalnem bivanju (za fizične osebe),

• dokazilo o finančnem stanju, pravna oseba priloži S. BON-1, samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto, 

• potrdilo o plačani varščini.

Varščino se vplača na TRR štev.: SI56 0123 6010 0014 725, sklic: SI00 - datum, pod namen »Varščina«. 

Višina varščine ne sme biti manjša od 10% izklicne mesečne najemnine. Neuspelemu kandidatu se plačana varščina vrne na njegov račun. 

Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelemu pa vrne v 15 dneh po opravljeni izbiri brez zamudnih obresti. V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga odstopi od ponudbe, varščina zapade v korist Občine Idrija.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno: 31.08.2017 do 12-te ure.

Ponudbe se pošlje na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, z oznako »Javni razpis za poslovni prostor – ne odpiraj«.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog se pri odločanju o oddaji poslovnega prostora ne bo upoštevalo. Komisija bo o izboru obvestila vse ponudnike najkasneje v 15 dneh po zaključenem razpisu.

Izbira bo izvršena v skladu s pogoji in merili, navedenimi v Odloku o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem.

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu družbe Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija oz. na telefonski številki 05 372 72 06, vsak dan od 9. do 15. ure.

Objavljeno na spletni strani http://idrija.si/


Kazalo strani