05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 08. julij 2019

S prvim julijem 2019 podražitev cen storitev Komunale Idrija

S prvim julijem 2019 so v veljavo stopile nove, višje cene storitev Komunale Idrija na področju gospodarskih javnih služb oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: VOODKA). Tak sklep je z večino glasov na četrtkovem zasedanju sprejel idrijski občinski svet. Tako kot vodstvo občine se tudi vodstvo in zaposleni Komunale Idrija zavedamo, da je vsak dodaten izdatek za življenjske potrebščine uporabnikom danes v breme, a vendar je podražitev neizogibna, če želimo tudi v prihodnosti zagotoviti kakovostno izvedbo storitev in se prilagoditi trendom podražitev komunalnih storitev na državni ravni. Zavedamo se tudi, da je za lažje sprejemanje tovrstnih ukrepov ključno doseči razumevanje in informiranost vseh uporabnikov o ozadju podražitev. V nadaljevanju zato izpostavljamo ključne razloge, ki so vodili v povišanje cen položnic za komunalne storitve v Občini Idrija. 

Ključni razlogi za podražitve

Razloge za 11- do 17-odstotno povišanje cen (odvisno od tipa gospodinjstva) komunalnih storitev gre pripisati predvsem potrebi po pokrivanju dejansko nastalih stroškov na dejavnosti VOODKA. Delno se bo z novimi cenami v letu 2019 in 2020 pokrilo tudi razliko plačila storitve za nazaj, saj je Komunala Idrija uporabnikom v letih 2017 in 2018 zaračunavala prenizko ceno storitev glede na dejansko nastale stroške. Kljub očitkom v medijih in javnosti, da bodo občani Idrije pokrivali izgubo Komunale zaradi slabega vodenja podjetja, poudarjamo, da se z ukrepom povišanja cen ne bo pokrivalo izgube na tržnih dejavnostih podjetja temveč gre le za sprejem novih cen, ki bodo pokrivale dejansko nastale stroške dejavnosti, ki jo plačujejo občani.

Kakovost vselej na prvem mestu

Za svoje storitve je Komunala Idrija v preteklosti postavila prenizko ceno predvsem zaradi upada količin prodane pitne vode ter posledično odvedene in očiščene vode, po drugi strani pa so se bistveno povečale količine zbranih komunalnih odpadkov. Razlog za neustrezno kalkulacijo je tudi v prenizko ocenjenih stroških na posameznih dejavnostih Komunale, ki so bili skupaj s količinami ponovno preverjeni in so – kot je bilo ugotovljeno na izrednem pregledu poslovanja podjetja – primerni za sprejem cen.

Glede na zahtevno infrastrukturo, ki jo upravljamo, v podjetju Komunala Idrija ocenjujemo, da so nove sprejete cene v slovenskem povprečju. Verjamemo tudi in prizadevamo si, da vse aktivnosti izvajamo gospodarno in strokovno. Kljub temu, da so bile cene naših storitev v preteklosti prenizke, smo vlagali vsa razpoložljiva sredstva in napore v zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo, odvoza odpadkov in ustrezno čiščenje vse nastale odpadne vode. Prizadevali smo si za visok nivo opravljenih storitev tudi na drugih gospodarskih javnih službah podjetja, kot so vzdrževanje cest, zimska služba ter urejanje zelenih in javnih površin.

Poslovanje se bo stabiliziralo

S prvim julijem 2019 se je poslovanje Komunale Idrija na področju VOODKA stabiliziralo. Glede na trende povišanja cen komunalnih storitev na državni ravni v podjetju Komunala Idrija pričakujemo, da se bomo s cenami naših storitev na področju VOODKA v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami do konca leta 2019 uvrstili pod povprečje, na dolgi rok pa tovrstnih nihanj v cenah ne pričakujemo več.

Na ostalih gospodarskih javnih službah in tržni dejavnosti v letu 2019 pričakujemo pozitiven poslovni rezultat, ki ga nameravamo doseči s povečanjem učinkovitosti posameznih poslovnih procesov, iskanjem dodatnih poslov z dodano vrednostjo ter uvajanjem dodatnih ukrepov in rešitev za izboljšanje poslovanja na tistih področjih, ki bi lahko potencialno negativno vplivala na poslovanje podjetja – menimo, da smo pri tem uspešni in si v letu 2019 obetamo pozitivnega poslovanja na celotni ravni podjetja. Pričakujemo tudi, da bomo v sodelovanju z novo občinsko upravo v Idriji rešili tudi tista odprta vprašanja, ki jih v preteklosti žal nismo mogli. V stalnem prizadevanju, da bi bilo naše delovanje kar najbolj transparentno, odprtih rok sprejemamo tudi uvedbo nadzornega sveta, ki bo imel vse pristojnosti za presojanje dela uprave Komunale in sprejemanje primernih odločitev.

SPREMEMBE CEN NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO

Cena vodarine se bo zvišala zaradi nižjih načrtovanih količin prodane pitne vode v letu 2019 in pokrivanja izgube iz leta 2017. Ta je nastala, saj je Komunala uporabnikom zaračunavala prenizko ceno vodarine glede na dejansko nastale stroške. Kot je razvidno iz spodnjega grafa bodo s popravkom cene na raven iz leta 2017 storitve Komunale Idrija cenovno nekoliko nad državnim povprečjem, med primerljivimi občinami pa blizu povprečja.

Graf 1: Letos sprejete cene vodarin v občinah po Sloveniji

Zaradi zamenjave določenih večjih vodomerov z manjšimi se bo zvišala tudi cena omrežnine. Kot je prikazano na spodnjem grafu nova cena Komunalo Idrija uvršča blizu povprečja med primerljivimi občinami.

Graf 2: Letos sprejete cene omrežnin vodovod v občinah po Sloveniji

SPREMEMBE CEN NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Zaradi nižjih načrtovanih količin odpadnih vod in dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi zakonskih zahtev oddaje odpadkov na čistilne naprave, se bo zvišala cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Kljub temu bo s ceno na tem segmentu Komunala blizu povprečja med primerljivimi občinami.

Graf 3: Letos sprejete cene storitev odvajanja odpadnih voda v občinah po Sloveniji

Graf 4: Letos sprejete cene čiščenja odpadnih voda v občinah po Sloveniji

Zaradi višjih stroškov storitev se bo zvišala tudi cena storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Kljub temu se bo z novo ceno Komunala uvrstila nekoliko pod povprečje med primerljivimi občinami.

Graf 5: Letos sprejete cene storitev praznjenja greznic v občinah po Sloveniji

Cena omrežnine za kanalizacijsko omrežje se bo zaradi amortizacije omrežja nekoliko znižala in Komunalo Idrija uvrstila nekoliko nad povprečje primerljivih občin, cena omrežnine za čistilne naprave pa se bo zvišala zaradi poračuna razlike iz leta 2017.

Graf 6: Letos sprejete cene omrežnin kanalizacije v občinah po Sloveniji

Graf 7: Letos sprejete cene omrežnin čistilnih naprav v občinah po Sloveniji

SPREMEMBE CEN NA PODROČJU RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Cena zbiranja komunalnih odpadkov se bo zvišala zaradi višjih stroškov storitev, cena omrežnine pa se bo zaradi amortizacije infrastrukture znižala. Z novimi cenami se bo na področju zbiranja komunalnih odpadkov (brez bio) Komunala uvrstila blizu povprečja med primerljivimi občinami.

Graf 8: Letos sprejete cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v občinah po Sloveniji

Kot je razvidno iz Poročila o opravljenem pregledu poslovanja JP Komunala Idrija d.o.o. (JFP 033/2019 z dne 20.6.2019), ki so ga pripravili strokovnjaki Inštituta za javno finančno pravo, je »količinski in stroškovni predračun cen storitev za 2019 realen in v popravku elaborata ustrezno prikazan«, načrtovanje količin in stroškov za leto 2019 pa »je v kalkulacijah cen primerno«. Tudi v poročilu je ugotovljeno, da je treba »v skladu z metodologijo določanja cen v elaborate vključiti tudi poračune za preteklo obračunsko obdobje«.

Kazalo strani