05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 13. september 2019

Skupaj v skrbi za naše vode

Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Idrija kot izvajalka gospodarske javne službe skrbi Komunala Idrija, za njeno kakovost pa lahko veliko storimo tudi uporabniki sami.

Komunalna odpadna voda se na območju razpršene poselitve odvaja v greznice ali male komunalne čistilne naprave, na območju javnega kanalizacijskega sistema pa se pred izpustom v okolje očisti na javni čistilni napravi.

Nadzor nad pravilnim delovanjem javnih čistilnih naprav v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču, na katere je priključenih 60 % vseh prebivalcev Občine Idrija, ter kakovostjo odpadne vode iz čistilnih naprav Komunala izvaja v sklopu obratovalnega monitoringa v sodelovanju s podjetjem ERICO d.o.o., v kolikor pride do sprememb v obratovanju ali izrednih dogodkov pa tudi z internimi analizami. Ker kakovost iztoka odpadne vode v Spodnji Idriji lani ni zadostila predpisanim mejam, Komunala do nadaljnjega izvaja 12 meritev na leto. Pogostost in obseg obratovalnega monitoringa sta sicer predpisana v okoljevarstvenemu dovoljenju za vsako čistilno napravo posebej in sta odvisna od velikosti naprave (PE) oziroma njene obremenitve.

Na čistilni napravi Idrija (9000 PE) je Komunala letos opravila dve od štirih predvidenih meritev, na čistilni napravi Spodnja Idrija (2000 PE) osem od dvanajstih, na čistilni napravi Godovič (500 PE) pa eno od dveh predvidenih meritev.

Mehansko in biološko prečiščeno vodo Komunala iz čistilnih naprav nato vrne v naravno okolje in s tem sklene krogotok vode. Lani je bilo na ČN Idrija, kjer se sprejemajo še greznične gošče iz vseh greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, očiščenih 411.973 m3 odpadne vode, na ČN Spodnja Idrija 81.556 m3, na ČN Godovič pa 25.352 m3 odpadne vode. Skupno je bilo očiščenih 518.881 m3 odpadne vode, kar predstavlja več kot 200-kratno količino vode v olimpijskem bazenu.

Vse letošnje meritve so zadostile predpisanim mejam, a pomembno je, da uporabniki vselej skrbimo za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo kanalizacijskemu sistemu in lahko spremenijo sestavo odpadne vode do te mere, da je biološko čiščenje na čistilni napravi onemogočeno. Te snovi so potencialno nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. 

Poskrbimo, da v odtok in kanalizacijo ne odlagamo:

  • odpadnih olj in naftnih derivatov,
  • barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, lugov, fitofarmacevtskih sredstev in zdravil,
  • gradbenih odpadkov,
  • trdnih odpadkov, kot so kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža,
  • organskih odpadkov ter
  • vsebine septičnih jam.

Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Čeprav je zlivanje olja v odtok, stranišče, na kompost ali drugam v naravo najenostavnejši način, da se ga znebimo, lahko s takšnim ravnanjem povzročimo resne težave in škodo naravnemu okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam. Z ustreznim odlaganjem pa lahko postane odlična surovina, ki jo lahko uporabimo v proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, iz katerega se pridobiva električno energijo. V Sloveniji iz takšnega olja izdelujejo celo naravne sveče, ki so odličen nadomestek toksičnim parafinskim svečam.

Poskrbite torej, da boste po cvrtju ali peki jedi odpadno jedilno olje ustrezno zavrgli. Uporabljena rastlinska olja (olivno olje in olja različnih semen) ter rastlinske in živalske maščobe (maslo, margarina …) lahko zbirate v zelenih namenskih posodah, ki jih Komunala Idrija podarja vsem uporabnikom e-računa za komunalne storitve. Tovrstne posode omogočajo praktično shranjevanje in enostavno filtriranje, saj mora biti zbrano odpadno olje brez ostankov hrane. Pomembno je tudi, da je olje brez primesi vode, pomivalnih sredstev ali drugih snovi.

Zbrano olje lahko nato oddate v Zbirnem centru Ljubevč v Idriji, Zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo letos 5. oktobra. Na POVEZAVI so objavljena navodila za registracijo na e-račun, morebitna vprašanja pa lahko naslovite tudi na e-mail jerca.prezelj@komunalaidrija.si ali po telefonu 05/37 27 205.

Kazalo strani