05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 20. september 2019

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA KOMUNALE IDRIJA

Zaradi visoke izgube Komunale  Idrija v letu 2018 in zaostrene likvidnostne situacije je bil uveden Nadzorni svet, ki je z delom pričel julija 2019. Doslej se je sestal na štirih sejah, kjer je med drugim določil organiziranost in delovanje Sveta, obravnaval finančno poročilo Komunale za prvo polletje, plan poslovanja za leto 2019 in preveril uspešnost dosedanjih ukrepov. Do ureditve razmer v podjetju bo redno spremljal meseče poslovne izide in druge pomembne podatke po poslovanju, obenem pa bo začrtal smernice za prihodnja leta. V stalnem prizadevanju, da bi bilo delovanje podjetja kar najbolj transparentno, vodstvo Komunale odprtih rok sprejema uvedbo in delovanje Nadzornega sveta, ki ima vse pristojnosti za presojanje dela uprave Komunale in sprejemanje primernih odločitev. Z zavedanjem, da so uporabniki in javnost eden od najpomembnejših deležnikov Komunale, pa bosta vodstvo podjetja in Nadzornega sveta skrbela tudi za redno obveščanje o njunem delovanju in rezultatih. 

Na uvodnih sejah določili organiziranost NS 

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju: NS) se je skladno z novim Odlokom o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o (UL RS 38/2019 z dne 14. 6. 2019) po treh letih ponovno oblikoval. Prvič se je sestal 15. julija 2019 na konstitutivni seji, kjer je potrdil mandate izvoljenim predstavnikom ter imenoval predsednika in namestnika predsednika NS. Člani NS so Danica Kržišnik kot predstavnica Občine Idrija in predsednica NS, Franc Lahajnar kot predstavnik Občine Cerkno in namestnik predsednice, Ivan Rupnik kot predstavnik Občine Idrija ter Jure Gantar in Tomaž Tušar kot predstavnika zaposlenih Komunale.

Na prvi seji so se člani dogovorili o delu NS v prihodnje in se strinjali, da je prioritetna naloga kratkoročna sanacija podjetja. Zaradi visoke izgube v letu 2018 in zaostrene likvidnostne situacije bodo poslovanje podjetja spremljali na mesečni ravni in na podlagi poročil o poslovnih rezultatih, ki jih bo pripravilo vodstvo Komunale. 

Drugič se je NS sestal 1. avgusta 2019, ko je med drugim potrdil predlog razpisa za imenovanje direktorja Komunale (sedanjemu mandat poteče s 1. januarjem 2020) ter obravnaval informaciji o prodaji družbe Raufnk d.o.o. in ukinitvi dimnikarske dejavnosti na Komunali. Na uvodnih sejah je direktor tudi predstavil poročilo o poslovnih rezultatih za obdobje od januarja do junija 2019, zaradi spremembe cen gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja in drugih novosti pa tudi predlog popravka Letnega načrta poslovanja podjetja za leto 2019 (vključno z načrtom denarnih tokov).

Zaradi naknadnega zaključka revizije računovodskih izkazov za leto 2018 ter priprave poročila NS za skupščino podjetja so se člani NS avgusta sestali dvakrat. Med drugim so pripravili predloge poročil o delu NS in drugih obravnavanih dokumentih za skupščino podjetja, ki je 28. avgusta tudi dokončno potrdila Načrt poslovanja za leto 2019. Revizorjevo poročilo je bilo javno objavljeno na Ajpes 9. septembra 2019, v prihodnje pa se bo revizija izvajala v mesecu aprilu za preteklo leto.

Revidirano Letno poročilo za 2018 

Glede na revizorjevo mnenje s pridržki, ki ga je izdal pooblaščeni revizor mag. Matej Loncner iz  revizijske družbe BM Veritas revizija d.o.o., je NS ugotovil, da so rezultati poslovanja v revidiranem Letnem poročilu za 2018 ustrezno prikazani, razen zadeve pod poglavjem Podlaga za mnenje s pridržki v revizorjevem poročilu.

V zvezi s poslovanjem v letu 2018 in Letnim poročilom za 2018 pojasnjujemo naslednje:

 • Marca 2019 so bili oddani ter na Svetu ustanoviteljev in Občinskem svetu Občine Idrija obravnavani računovodski izkazi za statistične potrebe za leto 2018; izguba poslovnega leta 2018 je znašala 288.658 EUR;
 • julija 2017, ko je NS začel svoje delo, revizija računovodskih izkazov za 2018 zaradi popravkov, ki jih je zahteval revizor, še ni bila zaključena;
 • v začetku avgusta smo prejeli Letno poročilo za 2018, kjer se je izkazalo, da izguba namesto 140.998 EUR znaša 429.658 EUR;
 • revizorjevo poročilo z dne 9. 8. 2018 je potrdilo, da računovodski izkazi za leto 2018 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj komunale na dan 31. 12. 2018 ter njen poslovni izid za tedaj končano poslovno leto skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, razen zadev, ki so navedene v poglavju Podlage za mnenje s pridržki poročila;
 • pridržki so podani v zvezi z zneskom aktivnih časovnih razmejitev – vnaprej vračunanih poslovnih prihodkov v višini 374.287 EUR (večji del se nanaša na pokrivanje izgube dejavnosti UŠKO v letu 2016, 2017 in 2018 ter opravljene storitve za Občino Idrija, katerih plačilo še ni dogovorjeno) ter kratkoročnih terjatev do Občine Idrija v znesku 77.822 EUR (od tega že v popravkih vrednosti 9.913 EUR) za izvedbo gradbenih del in druge storitve, ki jih je Občina Idrija osporavala;
 • po mnenju NS je Letno poročilo za leto 2018 preobsežno in nepregledno (obsega 130 strani), ob tem pa ne zajema pomembnih pojasnil o :
 • Uporabljenih cenah v letu za storitve GJS varstva okolja (spremembe med letom, primerjava s preteklimi leti);
 • -dejanski višini splošnih stroškov in uporabi sodil za razporejanje stroških uprave po neposrednih stroškovnih mestih;
 • -sestavi postavke »aktivne časovne razmejitve« 385.000 EUR po vsebini in starosti;
 • -poslovanju rezervnega sklada;
 • -poslovnih obveznosti po starosti (zapadlosti), zamudah pri plačilih obveznosti, zapadlosti prejetih posojil in zavarovanju teh posojil;
 • -zadolženosti (finančne obveznosti v bilanci stanja), ki se je od leta 2016 do leta 2018 povečala iz 241.666 EUR na 704.424 EUR, prav tako so se povečale kratkoročne poslovne obveznosti v tem obdobju in so višje kot kratkoročne terjatve do kupcev.

Direktor Komunale je predlagal, da se »Izguba, nastala v letu 2018 v višini 429.656 EUR, delno pokriva s prenesenimi dobički iz preteklih let v višini 1.992 EUR. Preostala vrednost izgube v višini 427.664 EUR ostane nepokrita in se bo pokrivala z dobički prihodnjih let.« Predlagani sklep je bil obravnavan na seji NS in sprejet na skupščini družbe.

Poslovanje Komunale v prvem polletju 2019

Na svoji tretji seji je NS obravnaval tudi finančno poročilo o poslovanju podjetja v prvem polletju 2019, ko je bilo – glede na mesečne poslovne izide po dejavnostih – ustvarjenih 90.829 EUR izgube. Na osnovi poročila je vodstvo Komunale že pripravilo načrt poslovanja do konca leta 2019 po mesecih in po dejavnostih, ki upošteva tudi povečanje cen GJS varstva okolja v Občini Idrija s 1. julijem 2019 ter prodajo podjetja Raufnk d.o.o. in ukinitev dimnikarske dejavnosti na Komunali. S sprejetimi ukrepi bi lahko podjetje v letu 2019 poslovalo pozitivno v višini 2.784 EUR. Ob visokih obveznostih je prednostna naloga obdržati plačilno sposobnost brez povečevanja zadolženosti in redno plačilo obveznosti oziroma skrajševanje zamud pri plačilih. Izguba, nastala v prvem polletju 2019, se bo sicer pokrivala s pozitivnim poslovanjem do konca leta 2019. Zadnji poslovni načrt, ki bo osnova za spremljanje poslovanja v naslednjih mesecih, je bil sprejet tudi na Svetu ustanoviteljev in na skupščini družbe.

Dosedanji ukrepi ugodno vplivajo na poslovanje v juliju 2019 in likvidnost podjetja 

Na nedavni seji, ki je bila 16. septembra, je NS prejel poročilo o poslovanju Komunale za julij 2019, to je prvi mesec po povišanju cen komunalnih storitev v Občini Idrija. Za julij je bila načrtovana skupna izguba v višini 181 EUR, realizirana pa v višini 11.375 EUR. Rezultati so pozitivni na GJS za Občino Idrija, kjer se že pokriva izguba iz prvega polletja 2019, medtem ko GJS zbiranja odpadkov v Občini Cerkno še vedno prinaša izgubo, saj se cene še niso povišale. Nepredvidena izguba v juliju je nastala predvsem na GJS vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin zaradi neusklajenih cen med izvajalci, Komunalo in Občino Idrija, ukinitev dimnikarstva pa je bila uspešno zaključena septembra 2019 z manjšim dobičkom. 

Del spornih terjatev do Občine Idrija je bil v 2019 že poravnan, del pa je v dogovarjanju. Po sklepu NS naj bi se te postavke razčistile in odpravile do konca leta 2019, bodisi s plačilom ali z odpisom, če dolžnik ne bo pristal na plačilo. Obenem se Komunala dogovarja z večjimi upniki za obročno odplačilo zapadlih obveznosti, medtem ko redno odplačuje finančne obveznosti in izplačuje plače.

Na razpis za direktorja prejeli tri prijave

Na svoji zadnji seji je NS pregledal vse tri prejete prijave na razpis za delovno mesto direktorja Komunale, ki se je zaključil 9. septembra. V naslednjem mesecu bo z vsemi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, opravil razgovore in pripravil predlog za imenovanje direktorja za mandat od 1. januarja 2020 dalje. 

Do ureditve razmer v podjetju bo NS mesečno spremljal poslovne izide in druge pomembne podatke o poslovanju, obenem pa začel s postopkom planiranja za naslednja leta. 

O svojem delovanju in drugih pomembnih dogodkih v podjetju bo javnost sproti obveščal. 


Danica Kržišnik

predsednica Nadzornega sveta 

Kazalo strani