05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 10. oktober 2019

Količinski poračun ravnanja z odpadki v Občini Cerkno

Obvezna gospodarska javna služba (GJS) ravnanja z odpadki je sestavljena iz dveh delov, in sicer zbiranja odpadkov (izvajalec Komunala Idrija d.o.o.) ter obdelave in odlaganja odpadkov (izvajalec VOKA Snaga d.o.o.). Komunala za obe skupini storitev uporabnikom izstavlja mesečne račune, pri čemer obračunava predvidene mesečne količine zbranih in oddanih odpadkov, ki so kot normativi vsako leto vnaprej določeni v elaboratu o oblikovanju cen obveznih GJS. V Občini Cerkno so bili normativi zadnjič določeni v elaboratu septembra 2016. Po teh normativih se je obračunavalo tudi storitve v letih 2017 in 2018.

Skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih GJS varstva okolja se na določena obdobja preverja, ali so dejansko nastale količine odpadkov enake obračunanim, nato pa se izvede količinski poračun: v primeru, da so obračunane količine manjše od dejanskih, jih mora Komunala uporabnikom dodatno zaračunati. V primeru preveč obračunanih količin pa se le te v obliki dobropisa vrnejo uporabnikom.

V letu 2017 je bila za Občino Cerkno obračunana prevelika količina obdelave mešanih komunalnih odpadkov, pri ostalih storitvah pa so bile obračunane prenizke količine. Pri količinskem poračunu se razliko premalo oziroma preveč obračunanih količin pomnoži z veljavnimi cenami teh storitev, vrednost poračuna za leto 2017 pa tako znaša 9854,12 €.

V letu 2018 je bilo po posameznih storitvah obračunano premalo količin, vrednost količinskega poračuna za 2018 pa tako znaša 4050,15 €. Skupna vrednost poračuna za obe leti znaša 13904,26 €.

Dodaten obračun premalo zaračunanih količin bo izveden na mesečnih položnicah za uporabnike komunalnih storitev v Občini Cerkno, in sicer na položnicah za september 2019, ki bodo izdane oktobra 2019. Vrednost mesečnega poračuna, preračunano iz kg/osebo, bo:

  • v primerih, ko gospodinjstvo ne zbira BIO odpadkov - vračilo 0,1492 €/osebo z DDV,
  • v primerih, ko gospodinjstvo zbira BIO odpadke - doplačilo 12,0123 €/osebo z DDV,
  • za pravne osebe - vračilo 0,0084 €/m2 z DDV.

Da bi se v prihodnje čimbolj izognili količinskim poračunom, bo Komunala od oktobra 2019 dalje vsak mesec uporabnikom zaračunala stroške storitev za ravnanje z odpadki po dejanskih zbranih in oddanih količinah v preteklem mesecu. Mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki se bo na ta način med meseci lahko razlikoval, saj bo odvisen od dejanske zbrane mesečne količine odpadkov. Kljub temu pa bo za obdobje januar - september 2019, ko se je obračun še izvajal po normativih iz leta 2016, treba izvesti dodaten količinski poračun (predvidoma v prvi polovici leta 2020).

Kazalo strani