05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 17. januar 2020

NA RAZPIS ZA DIREKTORJA KOMUNALE IDRIJA PRISPELI DVE PRIJAVI

Člani nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. so na seji dne 16. januarja 2020 odprli in pregledali prispele prijave na Javni razpis za direktorja Komunale Idrija, ki je bil objavljen 13. decembra 2019, rok pa mu je potekel 13. januarja 2020. Do roka sta prispeli dve prijavi.

Nadzorni svet je na seji preveril pravočasnost in popolnost prijav glede na zahteve razpisa ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Obe prijavi sta prispeli pravočasno, sta popolni in izpolnjujeta osnovne pogoje iz razpisa. V naslednjih 30 dneh bo Nadzorni svet opravil izbirni postopek ter podal predlog izbire in imenovanja direktorja na Svet ustanoviteljev Komunale Idrija.

V obdobju od 1. januarja 2020 do imenovanja novega vodstva bo naloge vodenja podjetja opravljal vršilec dolžnosti direktorja Marijan Mržek. Tekoče poslovanje Komunale v letu 2020 sicer poteka normalno, prioriteta pa je priprava poročil o poslovanju za leto 2019 in načrta poslovanja za leto 2020, s katerim bodo postavljeni temelji za pozitivno poslovanje podjetja.

Nadzorni svet je na seji 16. januarja sprejel tudi sklep, da bodo odgovorni obveščali javnost o pomembnih dogodkih in odločitvah preko medijev in spletne strani Komunale Idrija s pisnimi sporočili za javnost, ne bodo pa dajali ustnih izjav za posamezne medije. Naslednje sporočilo za javnost bo objavljeno ob zaključku postopka imenovanja novega direktorja oziroma direktorice.


Danica Kržišnik

Predsednica Nadzornega sveta Komunale Idrija


Marijan Mržek

V. d. direktorja Komunale Idrija


Kazalo strani