05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 14. februar 2020

PORAČUN OKOLJSKE DAJATVE V OBČINI IDRIJA

Februarja 2020 je Komunala Idrija na podlagi inšpekcijskega pregleda s strani Finančne uprave RS Ministrstva za finance pri uporabnikih v Občini Idrija, ki se jim v obdobju 2016 – 2018 ni obračunalo okoljske dajatve za odpadno vodo, izvedla poračun. V poračun je bilo vključenih 73 gospodinjstev od skoraj 4000 pregledanih odjemnih mest. Pri večini je bila zaradi dodatne oskrbe iz lastnega vodnega vira poraba na vodomeru in posledično okoljska dajatev enaka nič. Inšpektorji so sicer opravili preglede v večini komunalnih podjetij v Sloveniji, Komunala pa je že pred izvedbo pregleda v letu 2019 ustrezno uredila način obračuna za vsa odjemna mesta, vključno s tistimi, ki so prejela poračun. S poračunom okoljske dajatve Komunala ne rešuje negativnega poslovanja, saj je celoten znesek že nakazan Občini, kjer se na posebnem računu zbrana sredstva zbirajo in nato porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo.

Okoljska dajatev za odpadno vodo je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, pri katerih nastaja komunalna odpadna voda. Višina okoljske dajatve in način obračuna sta predpisana z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Višina postavke na računu je odvisna od standarda odjemnega mesta; najvišja je pri uporabnikih brez javne kanalizacije (ker praviloma s svojo odpadno vodo najbolj obremenjujejo okolje) in najnižja za uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, pri čemer se zanje pri višini zneska upošteva učinek čiščenja čistilne naprave.

Okoljska dajatev pri večini uporabnikov, ki so prejeli poračun, ni bila obračunana zaradi dvojne vodooskrbe

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je uporabnik objekta, kjer odpadna voda nastaja. Za vsak objekt, kjer nastaja komunalna odpadna voda, ne glede na to, ali je priključen na javno vodovodno omrežje ali ne, mora uporabnik zaradi vpliva te odpadne vode na okolje poravnati okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadne vode.

Dajatev je sicer enaka za vse kraje in vrste uporabnikov. Uporabniku v Občini Idrija okoljsko dajatev zaračunava Komunala Idrija, zbrana sredstva pa se zbirajo na posebnem računu Občine Idrija in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

Večina neobračunane okoljske dajatve je nastala kot posledica dvojne vodooskrbe, kjer imajo uporabniki poleg javne oskrbe urejeno tudi lastno oskrbo s pitno vodo. Ta je po 12. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) sicer prepovedana. Okoljska dajatev se obračuna po porabi pitne vode, v tem primeru pa zaradi porabe 0 ni bila obračunana. Neobračunano okoljsko dajatev v obdobju 2016-2018 bodo morala gospodinjstva tako naknadno plačati, Komunala pa jim je ponudila možnost obročnega odplačevanja.

Komunala je že pred inšpekcijskim pregledom v letu 2019 spremenila način obračuna in tovrstnim odjemnim mestom začela ustrezno obračunavati okoljsko dajatev po osebah in državnem normativu. Dajatev morajo poravnati vsi uporabniki v vseh naseljih Občine Idrija. Vsako spremembo, ki vpliva na obračun storitev, morajo uporabniki tudi sami javiti v roku 8-ih dni po nastali spremembi. Podatke za obračun storitev Komunala pridobiva iz dostopnih javnih evidenc in so vsakokrat navedeni na redni mesečni položnici komunalnih storitev.

Cene okoljske dajatve (na državnem nivoju):

Objekti z merjeno poraba vode (vodomer) -
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)

0,5283 eur/m3

Merjena poraba vode (vodomer) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %) in ustrezno delujoče MKČN

0,0528 eur/m3

Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -  
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)

2,2010 eur/os/mesec 26,415 eur/os/leto

Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %) in ustrezno delujoče MKČN

0,2201 eur/os/mesec 2,6415 eur/os/leto


Kazalo strani