05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Upravljanje objektov

Upravljanje nepremičnin oziroma objektov se na Komunali Idrija izvaja kot tržna dejavnost v sklopu področja Energetika in upravljanje. 

UPRAVLJAMO OBČINSKA STANOVANJA IN POSLOVNE PROSTORE

Storitev upravljanja občinskih stanovanj in poslovnih prostorov se je v preteklosti izvajala kot izbirna gospodarska javna služba (GJS), danes pa se izvaja tržno, in sicer v občinah Idrija, Cerkno in Žiri za večstanovanjske stavbe, ki imajo več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj), katerih etažni lastniki so po zakonu dolžni določiti upravnika ali ustanoviti skupnost lastnikov (kot pravno osebo). Za izbiro upravnika je dovolj 50 % soglasje po idealnih deležih. 

Ciljni trg bo v prihodnosti usmerjen tudi na večstanovanjske stavbe z več kot dvema etažnima lastnikoma in osem ali manj posameznimi deli, ki upravnika ne potrebujejo, morajo pa kljub temu podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih in poskrbeti za posle rednega upravljanja večstanovanjske stavbe.

Bistvena naloga upravnika je ohranjati in izboljševati pogoje bivanja v večstanovanjski hiši. Njegove obveznosti so zakonsko določene in jih ni moč omejiti, njihov natančen obseg pa se določi s pogodbo o upravljanju, v kateri lahko lastniki upravniku določijo tudi dodatne naloge. Med zakonsko določene obveznosti upravnika sicer sodijo:

  • Skrb za redno vzdrževanje skupnih delov;
  • izvajanje sklepov, ki jih sprejmejo lastniki;
  • sestava mesečnega obračuna stroškov, delitev in izterjava;
  • priprava načrta vzdrževanja in upravljanje z rezervnim skladom;
  • zastopanje lastnikov v pravnem smislu;
  • poročanje lastnikom vsaj enkrat letno ter
  • oštevilčenje in označitev stanovanj, prijava in vpis v register stavb.

Za storitve upravljanja smo vam na voljo na upravljanje@komunalaidrija.si oziroma na telefonu 05 37 27 200 vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Časovni pregled izvajanja dejavnosti na Komunali

1. januar 2016: Komunala v upravljanje prevzame vse nepremičnine (upravne in poslovne prostore ter stanovanja) v lasti Občine Idrija. Dejavnost se izvaja kot izbirna GJS.

April 2017: Sklenjena je Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Cerkno. V okviru dejavnosti se zagotavljajo enake naloge kot za nepremičnine v lasti Občine Idrija. Storitev se izvaja tržno.

November 2017: Sklenjena je Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Žiri. V okviru dejavnosti se zagotavljajo enake naloge kot za nepremičnine v lasti Občine Idrija. Storitev se izvaja tržno.

Maj 2018: Sprejeta sta dva odloka, ki bistveno vplivata na izvajanje dejavnosti: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 33/18), ki dejavnost črta s seznama izbirnih GJS, ter Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 33/18), ki je za izvajalca javne službe določil Komunalo. 

November 2018: Komunala je za upravljavca občinskih stanovanj, poslovnih prostorov in objektov v lasti Občine Idrija izbrana na podlagi javnega povabila k oddaji ponudbe. Dejavnost se tako tudi v Občini Idrija izvaja tržno.

Več informacij o upravljanju objektov je zbranih v desnem izbirnem meniju. Zaposleni Komunale Idrija na področju upravljanja pa so vam za dodatna vprašanja na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma na upravljanje@komunalaidrija.si. 

Kazalo strani
NULL