05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na Komunali Idrija izvaja v sklopu področja Vodovod, odpadki in kanalizacija.

Obvezna gospodarska javna služba, ki se izvaja skladno s potrjenim Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Idrija za 2017 – 2020, med drugim obsega: redno vzdrževanje javne kanalizacije, prevzem in odvažanje blata in komunalne odpadne vode, ki se zbira v obstoječih pretočnih in nepretočnih greznicah, ter blata iz MKČN, ki so manjše od 50 PE, priključevanje novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem, odvažanje blata na čistilno napravo v Idriji ter pregledovanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Komunala pripravlja program izvajanja javne službe, vodi evidence ter poroča pristojnim službam o izvajanju javne službe.

Dela na trgu pa zajemajo vzdrževanje in obnove javne infrastrukture (kanalizacija in ČN), izgradnje in obnove kanalizacijskih priključkov, prilagoditve kanalizacijskih priključkov na glavni vod ob ukinitvah greznic, dodatna praznjenja neukinjenih greznic (kjer je priključek na kanalizacijo že izveden) ter praznjenja greznic v Občini Cerkno. 

Za tovrstna dela smo vam na voljo po e-mailu voka@komunalaidrija.si oziroma telefonu 05/ 37 27 216. 

SKUPAJ V SKRBI ZA NAŠE VODE

Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Idrija kot izvajalka gospodarske javne službe skrbi Komunala Idrija, za njeno kakovost pa lahko veliko storimo tudi uporabniki sami. 

Komunalna odpadna voda se na območju razpršene poselitve odvaja v greznice ali male komunalne čistilne naprave, na območju javnega kanalizacijskega sistema pa se pred izpustom v okolje očisti na javni čistilni napravi. 

Nadzor nad pravilnim delovanjem javnih čistilnih naprav v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču, na katere je priključenih 60 % vseh prebivalcev Občine Idrija, ter kakovostjo odpadne vode iz čistilnih naprav Komunala izvaja v sklopu obratovalnega monitoringa v sodelovanju s podjetjem ERICO d.o.o., v kolikor pride do sprememb v obratovanju ali izrednih dogodkov pa tudi z internimi analizami. Pogostost in obseg obratovalnega monitoringa sta sicer predpisana v okoljevarstvenemu dovoljenju za vsako čistilno napravo posebej in sta odvisna od velikosti naprave (PE) oziroma njene obremenitve. 

Za kakovost odpadne vode odgovorni predvsem uporabniki

Mehansko in biološko prečiščeno vodo Komunala iz čistilnih naprav nato vrne v naravno okolje in s tem sklene krogotok vode. Čeprav skrbi, da vse meritve zadoščajo predpisanim mejam, je pomembno, da uporabniki vselej skrbimo za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo kanalizacijskemu sistemu in lahko spremenijo sestavo odpadne vode do te mere, da je biološko čiščenje na čistilni napravi onemogočeno. Te snovi so potencialno nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. 

Poskrbimo, da v odtok in kanalizacijo ne odlagamo: 

  • odpadnih olj in naftnih derivatov,
  • barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, lugov, fitofarmacevtskih sredstev in zdravil,
  • gradbenih odpadkov, 
  • trdnih odpadkov, kot so kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža,
  • organskih odpadkov ter
  • vsebine septičnih jam. 
Več informacij o čiščenju in odvajanju odpadnih vod je zbranih v desnem izbirnem meniju. Zaposleni Komunale Idrija na področju VOODKA pa so vam za dodatna vprašanja na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 215 (vodja področja) oziroma na info@komunalaidrija.si. 
Kazalo strani
NULL