05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Upravljanje športnih in kulturnih objektov se na Komunali Idrija izvaja kot tržna dejavnost v sklopu področja Energetika in upravljanje.

Upravljamo športne in kulturne objekte v Občini Idrija

Komunala Idrija upravlja naslednje športne in kulturne objekte v Občini Idrija: Športno rekreacijski center (ŠRC), Modro dvorano, Športni park Stanko Bloudek, Nogometno igrišče pri Likarci v Idriji s pripadajočimi objekti, Balinarsko dvorano, Rudniško dvorano v Idriji in Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. Filmsko gledališče Idrija je Občina Idrija že pred podelitvijo koncesije Komunali predala v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.

Glavne naloge in aktivnosti v sklopu upravljanja zgoraj navedenih objektov so:

  • koordinacija nujnih vzdrževalnih in rednih del tako v objektih kot njihovi okolici,
  • priprava načrtov in nadzor predvidenih investicijskih vzdrževalnih del,
  • izdelava letnega načrta s terminskim planom tako za izvajanje upravljanja kot rednega vzdrževanja in pregledovanja objektov,
  • vzdrževanje vse pripadajoče opreme in naprav v objektih ter
  • koordinacija kadrovskih, administrativnih ter finančno računovodskih opravil.

Oddajamo prostore v najem

Prednost pri uporabi športnih in kulturnih objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih programov. Športne dvorane so dobro zasedene, prostih terminov je malo. Za različne prireditve in kulturne dogodke je možno najeti Modro dvorano, Športni park Stanko Bloudek in Rudniško dvorano ter Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. Občina Idrija z letnim javnim pozivom društvom in javnim zavodom omogoči enkratno brezplačno uporabo Rudniške dvorane, Večnamenske dvorane ali dvorane Filmskega gledališča za neprofitni namen.

Nudimo pomoč pri organizaciji prireditev in izposojo opreme

Dejavnost upravljanja športnih in kulturnih objektov na Komunali vključuje tudi organizacijo prireditev ter izposojo opreme (šotora, odrov). Naročnikom nudimo prevoz in postavitev opreme, ureditev prometa ter ustrezno ravnanje z odpadki, po potrebi pa tudi druge storitve, za katere smo ustrezno usposobljeni in opremljeni. 

Za najem oziroma uporabo objektov, rezervacijo terminov in druge storitve smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma po e-mailu info@komunalaidrija.si.

Izvajanje dejavnosti 

1. julija 2016 sta Občina Idrija in Komunala Idrija podpisali koncesijsko pogodbo za obdobje 10 let, s katero je Komunala dobila posebno in izključno pravico ter dolžnost za opravljanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb (GJS) upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov in površin ter oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov, javnih kulturnih programov ter oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi.

Zaradi spremembe državne zakonodaje oziroma novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018) pa je Občinski svet Občine Idrija 10. maja 2018 sprejel Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, s katerim je določil, da je dejavnost upravljanja športnih in kulturnih objektov tržna, izvaja pa se v enakem obsegu.

28. avgusta 2018 sta Komunala in Občina Idrija tako podpisali aneks h koncesijski pogodbi, sklenjen za obdobje do izbire novega izvajalca te dejavnosti, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2018. Z aneksom št. 2 pa sta podaljšali obdobje za izbiro novega izvajalca in spremenili način obračuna storitve.

Na Komunali si prizadevamo, da bomo glede na ugotovljeno stanje objektov in razpoložljiva sredstva zagotavljali kakovostne in funkcionalne pogoje za izvajanje športnih in kulturnih vsebin po čim nižjih cenah in čim večjemu številu zainteresiranih uporabnikov. Kot koncesionar želimo vsem zainteresiranim zagotavljati enake možnosti uporabe objektov.

Več informacij o upravljanju športnih in kulturnih objektov je zbranih v desnem izbirnem meniju, za dodatna vprašanja in storitve pa so vam zaposleni Komunale Idrija na področju upravljanja športnih in kulturnih objektov na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma na info@komunalaidrija.si24-urna dežurna servisna služba vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, in sicer na telefonu 051 400 700.Kazalo strani
NULL