05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Ravnanje z odpadki

ZBIRAMO, ODVAŽAMO IN SKLADIŠČIMO ODPADKE

Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov na Komunali Idrija izvajamo v sklopu področja Vodovod, odpadki in kanalizacija.

V občinah Idrija in Cerkno izvajamo obvezno gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa od novembra 2016 dalje izvaja podjetje Javno podjetje VOKA Snaga Ljubljana.

Obvezna gospodarska javna služba, ki jo opravlja Komunala, obsega:

 • Zbiranje mešanih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov;
 • zbiranje ločenih frakcij (mešana embalaža, steklo in steklena embalaža, papir, karton ter papirna in kartonska embalaža, tekstil);
 • zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na eko otokih;
 • upravljanje z Zbirnim centrom Ljubevč v Idriji in Zbirnim centrom Cerkno ter 
 • predhodno razvrščanje in skladiščenje komunalnih odpadkov za namen obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov oziroma odlaganje ali odstranjevanje ostankov predelave. 

Odpadke lahko občani oddajo na eko otoke, v zbirna centra ali ob letnih akcijah

Komunala zagotavlja zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov iz vseh večstanovanjskih stavb in posameznih eko otokov v urbanih okoljih v Idriji, Spodnji Idriji, Godoviču in Črnem Vrhu v občini Idrija in v Cerknem v občini Cerkno. 

Občani občin Idrija in Cerkno lahko odpadke iz gospodinjstev oddajo na eko otokih, ki so opremljeni s tremi zelenimi zabojniki, v naseljih z večstanovanjskimi stavbami pa tudi z rjavim zabojnikom (lokacije si oglejte na spodnjem zemljevidu). Barva pokrova je različna glede na vrsto odpadka, ki se v zabojniku zbira. Navodila za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev na eko otokih so objavljena tukaj.

Občani lahko odpadke iz gospodinjstev kadarkoli med letom brezplačno sami oddajo tudi v ZC Ljubevč v Idriji ali ZC Cerkno, kjer v času uradnih ur stalno prevzemamo odpadno jedilno olje, tekstil, les in leseno embalažo, odpadno pločevino, električno in elektronsko opremo, avtomobilske gume ter kosovne in nevarne odpadke. Nismo pa dolžni prevzemati nekomunalnih odpadkov iz pridobitnih proizvodnih dejavnosti. Več informacij o zbirnih centrih je na voljo tukaj

Zbiranje nevarnih odpadkov poteka tudi ob letnih akcijah zbiranja v vseh naseljih z več kot 500 prebivalci, o katerih obveščamo preko novic na spletni strani in medijev. 

Več o poti odpadkov si preberite tukaj.

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov

Občani, ki imajo poravnane vse komunalne storitve, so enkrat letno upravičeni do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov. Naročilo odvoza poteka preko spletnega obrazca.

Brezplačne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Uporabniki e-računa za komunalne storitve so upravičeni tudi do brezplačnih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Navodila za registracijo na e-račun so objavljena tukaj


Posodo lahko na sedežu podjetja (Carl Jakoba ulica 4, Idrija), v ZC Ljubevč ali ZC Cerkno tudi kupite po veljavnem ceniku.

NA VOLJO SMO VAM ZA DODATNE STORITVE

Zaposleni Komunale Idrija z veseljem sooblikujemo tehnične in naravoslovne dni, ki jih v svojih programih izvajajo srednje, osnovne šole in vrtci v naših občinah. V vsako leto sodelujemo tudi pri organizaciji Eko dneva Krajevne skupnosti Idrija in z drugimi organizacijami, ki izvajajo aktivnosti na področju varovanja okolja. Tako smo med drugim sodelovali: 

 • Pri javni prireditvi Praznik idrijskih žlikrofov, ki je bila izvedena brez uporabe plastičnega jedilnega pribora; 
 • z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo pri zbiranju odsluženih stolov in 
 • s Turističnim društvom Fara pri izdelavi okolju prijaznih sveč (šajblčkov) iz odpadnega jedilnega olja. 

Za sodelovanje nas kontaktirajte na info@komunalaidrija.si oziroma telefon 05/ 37 27 200.

Dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki se na Komunali Idrija v manjšem delu izvaja tudi tržno. Tržne dejavnosti obsegajo: 

 • Zagotavljanje nadzora okoljskih parametrov (meteorološki podatki, kakovost izcedne in podzemne vode, emisije zračnih plinov) za zaprti odlagališči nevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec;
 • prevzem omejenih količin gradbenih in azbestnih odpadkov od občanov v ZC Ljubevč po veljavnem ceniku (povezava do cenika);
 • dodaten odvoz kosovnih odpadkov po veljavnem ceniku (povezava do cenika) ter
 • prodaja dodatnih namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja po veljavnem ceniku (povezava do cenikov). 

Več informacij o ravnanju z odpadki je zbranih v desnem izbirnem meniju. Zaposleni Komunale Idrija na področju ravnanja z odpadki pa so vam za dodatna vprašanja na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma na info@komunalaidrija.si. 

Kazalo strani
NULL