05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

O podjetju

Zagotavljamo kakovostno bivanje 

Komunala Idrija v obliki javnega podjetja oskrbuje uporabnike v občinah Idrija in Cerkno z javnimi dobrinami, ki so nepogrešljive za kakovostno življenje. S storitvami na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, gradbeništva, upravljanja objektov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanja cest in javnih površin ter energetike si zaposleni Komunale prizadevamo ustvarjati kar najboljše bivalne pogoje za občanke in občane. Dejavnosti, ki jih izvajamo bodisi kot gospodarsko javno službo ali na trgu, naslanjamo na znanje, izkušnje in tradicijo podjetja ter jih prilagajamo potrebam zunanjega okolja. 

Dve ustanoviteljici

Ustanoviteljici Komunale Idrija, ki kot javno podjetje deluje od junija 2014, sta Občina Idrija in Občina Cerkno. Na območju občin ustanoviteljic Komunala opravlja tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi lahko zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma ji omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala: Občina Idrija – 85,022 %, Občina Cerkno – 14,978 %.

Štiri področja delovanja 

V zadnjih letih je Komunala Idrija močno razširila nabor dejavnosti, širitev pa je vplivala tudi na kadrovske potrebe in organizacijsko strukturo. Ta ostaja dinamična in se kot taka prilagaja glede na informacije iz zunanjega in notranjega okolja ter sledi ciljem podjetja. 

Dejavnosti podjetja so danes razdeljene na: 

  1. Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija (VOODKA), ki obsega oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki v občinah Idrija in Cerkno;

  2. Področje Skupne komunalne službe (SKS), ki obsega skupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin), gradbeništvo ter pogrebno in pokopališko dejavnost;

  3. Področje Upravljanje nepremičnin, ki obsega upravljanje in posredovanje nepremičnin, energetiko in servis, upravljanje športnih in kulturnih objektov (UŠKO) ter oglaševanje in plakatiranje ter

  4. Področje Splošne službe in finančno-računovodska služba (SFRS)ki poleg financ in računovodstva vključuje obračun storitev, saldakonte in izterjavo, planiranje in kakovost, skladišče, nabavo, avto-strojni park ter kadrovsko službo, klicni center, odnose z javnostmi ter kataster in informatiko.

Kazalo strani
NULL