05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Vzdrževanje javnih površin

KOMUNALA D.O.O. SKRBI za javne površine na območju krajevne skupnosti mesto Idrija in Spodnja Idrija, v drugih naseljih v občini pa za to poskrbijo krajevne skupnosti same.

MED JAVNE POVRŠINE IN OBJEKTE sodijo lokalne ceste, javne poti, pločniki, sprehajalne poti, kolesarske poti, podvozi, nadvozi in mostovi, javna parkirišča, stopnišča, trgi, avtobusna postajališča, javne zelene površine (parki, drevoredi, zelenice, nasadi ter zelenice ob javnih poteh in objektih), otroška in športna igrišča ter objekti in oprema na javnih površinah (klopi, igrala, fontane, cvetlična korita, javni pitniki, koši za odpadke, ekološki otoki, spominska obeležja in skulpture).
V sklopu programa rednega letnega vzdrževanja javnih zelenih površin redno kosimo zelene javne površine, vzdržujemo gredice, vzdržujemo in obrezujemo žive meje ter grmovnice, negujemo drevje in grabimo listje.

Čiščenje ulic, pločnikov in stopnišč zajema predvsem odstranjevanje odpadkov. Redno se prazni polne koše za odpadke.

VSEBINA DELA JE PREDPISANA
Vsebina storitev gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin se določi z letnim programom vzdrževanja javnih površin, ki obsega letno vzdrževanje utrjenih javnih površin in letno vzdrževanje zelenih javnih površin. Program pripravi izvajalec gospodarske javne službe, potrdi pa lastnik infrastrukture in naročnik del, Občina Idrija. Izvajalec javne službe vodi tudi kataster javnih površin in objektov.

KAJ, KJE, KAKO POGOSTO
Utrjene javne površine so razdeljene po prioritetni listi, razvrstitev površine na prioritetno listo pa je odvisna od frekventnosti lokacij, kjer se ta nahaja. Glede na prioritetno listo je določen čas in število obhodov.

ZAKONODAJA
- Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (UL RS 55/10)
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/09, 28/12)

Kazalo strani
NULL