05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

1

Kako do kanalizacijskega priključka? 

Postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje poteka po naslednjem vrstnem redu:

  1. Uporabnik si pridobi soglasje Komunale kot izvajalke javne službe. Na sedežu Komunale, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija, predloži Vlogo za izdajo soglasja ter projektno dokumentacijo skladno z občinskim Odlokom.
  2. Komunala izvede ogled terena in uporabniku izda soglasje ali dodatna navodila. Če je iz priložene projektne dokumentacije razvidno, da je priključek projektiran skladno s tehničnim pravilnikom, če to dopuščajo razpoložljive kapacitete omrežja in če je priključek tehnično izvedljiv, Komunala izda soglasje za kanalizacijski priključek ter dodatna navodila uporabniku.
  3. Komunala izvede priključitev uporabnika na javno kanalizacijo.
  4. Komunala pripravi geodetski posnetek in priključek vriše v kataster.
  5. Komunala uporabnika vpiše v obračunski program ter izstavi račun za opravljena dela, v kolikor so se ta izvajala.

Kazalo strani
NULL